1 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29875

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Bir sınıftaki tüm öğrencilere üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik koordinatör: Dekan tarafından ders kurulu bulunan sınıflar için belirlenen, ders kurulunu koordine eden ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) Anabilim dalı kurulu: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili anabilim dalı kurulunu,

 ç) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü birimini,

d) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,

e) Dekan: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

f) Ders kurulları: Birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü dersleri,

g) Eğitim-Öğretim alt kurulu: Her anabilim dalından Dekan tarafından atanan bir öğretim üyesi ve eğitim işleri ile ilgilenen dekan yardımcısından oluşan kurulu, 

ğ) Fakülte: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Üyeleri Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenen Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) Fakülte Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,               

i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen bilgisayar derslerini,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

k) Staj: Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak tespit edilen bir sürede anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,

l) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

m) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri, Yatay Geçişler ve Öğrenci Statüsü

Öğrenci katkı payı

MADDE 5 − (1) Öğrencilerin ödeyeceği katkı payı ile ilgili işlemler,  21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt

MADDE 6 − (1) Fakültede öğrenim görecek olan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan ve Rektörlükçe ilan edilen kurallara göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 7 − (1) Öğrenciler; her ders yılı başında bir önceki yılın başarı durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar.

(2) Kayıt yenileme işlemi danışman gözetiminde öğrencinin kendisi tarafından gerçekleştirilir.

(3) Mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar 15 gün içerisinde Fakülte Dekanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Özrü Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararını izleyen haftanın son mesai saatine kadar yaptırmak zorundadır.

(4) Azami süre içerisinde mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yılbaşında, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, eğitim-öğretim alt kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar öğrenim harçlarını ilgili mevzuat uyarınca ödemek zorundadırlar.

(5) Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere 60 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 300 AKTS’dir.

Yatay geçişler 

MADDE 8− (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders intibakı Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanacaktır.

Danışmanlık

MADDE 9 − (1) Her bir öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden en geç on beş gün içinde bir akademik danışman tayin edilir.

(2) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.

İzin hakkı

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç göstermesi nedeniyle alınan sağlık raporları değerlendirilerek bir yıllık süre iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi,

d) Ekonomik nedenlerle Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla izinli olarak öğrencinin öğrenimine ara vermiş olması,

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutuklu olması,

ğ) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması,

h) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

(4) Kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurduğu süre öğrenim süresinden sayılmaz, Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(5) İzinli sayılan öğrenci katkı payı ödemez.

Kayıt silme

MADDE 11 – (1) Kayıt silme ile ilgili işlemler Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim planları, dersler ve sınavlar

MADDE 12 − (1) Eğitim-öğretim planı; eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ortak zorunlu derslerine ilaveten beden eğitimi ve güzel sanat dalları gibi diğer branşlardan seçmeli dersler ile Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği ve temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütününü kapsar.

(2) Eğitim-öğretim çalışmaları; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler, laboratuar, pratik uygulama (preklinik), klinik uygulama (staj), poliklinik, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, saha çalışmaları, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, ödev çalışması, seminer ve benzeri çalışmalardır. Eğitim-öğretim çalışmaları olağan olarak bir eğitim-öğretim yılı sürelidir. Bu süreler; eğitim-öğretim planında veya Senato kararlarında belirtilmek koşuluyla farklı olarak düzenlenebilir. Eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Dersler, öğrenci grupları ile güncel eğitim-öğretim metotları kullanılarak yapılır. Mesleki zorunlu dersler, bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Her bir ders saati süresi 50 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

b) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurulları, yarıyıl boyunca devam edebileceği gibi, yoğunlaştırılmış blok programlar şeklinde de olabilir.

c) Derse bağlı olmayan çalışmalar; mesleğin ve bilim kolunun özelliklerine göre, eğitim-öğretim planında herhangi bir derse bağlı olmadan yer alan uygulama çalışmalarıdır.

ç) Seminer; eğitim-öğretim planına ilişkin bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmadır.

d) Staj; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak tespit edilen bir sürede anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalardır.

(3) Her dersin AKTS’si  haftalık teorik ve/veya uygulama saatleri, öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tespit edilir ve öğretim programında belirtilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda alınacak temel tıp bilimleri dersleri ve Fakülte Kurulu tarafından uygun görülen diğer dersler ders kurulları tarzında yapılır.

(5) Dersler, saatleri, kredileri ve derslerin AKTS kredileri, zorunlu veya seçmeli olup olmadıkları, anabilim dalı kurulu önerileri dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(6) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, bir sonraki eğitim-öğretim yılının ön şartıdır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, yabancı dil ve seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciye bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde yarıyıl/yılsonu başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, devamsızlıktan kalmamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu yarıyıl/yılsonu genel sınavına girer.

Eğitim-öğretim yılı ve süresi

MADDE 13 − (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır.

(2) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Dersler, ders kurulu, uygulama ve staj programları eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra bir üst sınıfa geçer. 12 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamındaki dersler istisnadır.

(3) Fakülte öğretim programı aşağıda belirtilen iki kısımdan oluşur:

a) Temel diş hekimliği bilimleri düzeyi: Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanların diledikleri takdirde ilgili mevzuat hükümlerine göre önlisans diploması alabilecekleri dönemdir.

b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan beş sınıftan ibarettir. Beş yıllık öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

(4) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz ve her yarıyıl en az on dört haftadır. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim süreleri, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Esasları ve Sınavlar, Devam-Devamsızlık, Mazeretler

Değerlendirme esasları

MADDE 14 − (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı (preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Barajını tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yılsonu sınavına giremez ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. İlgili pratik ders ile ilgili dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.

(2) Klinik uygulamalar (Stajlar); üç, dört ve beşinci sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Diğer esaslar şunlardır:

a) Üçüncü sınıflar gözlemci öğrenci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Diş hekimliği meslek eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

b) Dört ve beşinci sınıf klinik uygulamaları (stajları), Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitim-öğretim yılı başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(4) Öğrenciler, yılsonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama (staj) çalışmalarının; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(5) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.

(6) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının izni ve düzenlemeleri ile ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

Sınavlar

MADDE 15 − (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Her sınav yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik uygulama (preklinik), klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludur. Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama (staj) gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar. Sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

(3) Ara sınav, yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır. Bir eğitim yılı boyunca devam eden dersler için her yarıyılda en az bir yazılı sınav yapılır. Ayrıca, ders niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmaların yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınavına geçerli bir sebep ile katılmadıkları Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir. Öğrenciler, devam mecburiyetleri yönetim kurulu tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak en az bir ara sınava girmek zorundadır.

(4) Yılsonu sınavı; öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl dönemlik derslerde/yılsonunda gireceği sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için yılbaşında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava (stajlar hariç) katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorundadır. Pratik ve klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

(5) Klinik uygulama (staj) sonu sınavı, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Klinik uygulama (staj) puanları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlandığı takdirde staj sonu sınavı yapılır. Dört ve beşinci sınıf staj sonu sınavı ile ilgili esaslar ve staj puanları tamamlanmadığında uyulması gereken kurallar, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav haklarıdır. Klinik uygulamalarda eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen puanları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin yılsonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler; klinik uygulamalar puanları ve staj sonu sınavları ile ilgili alınan Fakülte Kurul kararına göre bütünleme sınavına girebilir.

(7) Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Yılsonu sınavı yılda her ders için birer kez açılır ve mazeret sınavı yapılmaz bütünleme sınavları için mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için mazeret sınavı yapılır. Bir yarıyıl devam eden, güz dönemi derslerinin yarıyıl sonu sınavı, ilgili yarıyılın bitimini takip eden on beş gün içerisinde yapılır. Bu derslerin bütünleme sınavları ilgili yarıyılı sonunda yapılan bütünleme sınavları ile birlikte yapılır.

(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınava katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınav, ara sınavlar ve bütünleme için kullandırılır. Hastalık nedeni ile sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Türkiye’yi, Üniversiteyi ve Fakülteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir.

(9) Bütünleme sınav sonuçlarına göre sadece beşinci sınıfta bir dersten kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğrenciler alınmazlar. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra Dekanlık tarafından belirtilen süre içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az geçer not alması gerekir. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır.

Sınavın geçerliliği, sınavların düzenlenmesi ve sınav evrakının saklanması

MADDE 16 − (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara kimlikleri yanlarında olarak girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir. Öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Sınavlar, en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, akademik takvim çerçevesinde dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(4) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

(5) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden iki yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.

Başarısızlık

MADDE 17 − (1) Bir eğitim-öğretim yılında, güz ve bahar yarıyılı başarısız olan öğrenciler, sonraki eğitim-öğretim yılında, o yılın tamamından değil, başarısız olduğu dersler ve stajlardan sorumludurlar. Öğrenci devamsız veya yılsonu sınavları sonucunda başarısız ise, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 18 − (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan                           Not                             Katsayı

90+                              A1                                 4,0

80-89                           A2                                 3,7

75-79                           B1                                 3,3

70-74                           B2                                 3,0

65-69                           C1                                 2,7

60-64                           C2                                 2,3

b) Geçmez notlar şunlardır:

Puan                           Not                             Katsayı

55-59                           D1                                 1,7

50-54                           D2                                 1,0

40-49                            E                                  0,5

0-39                             F1                                  0

Devamsız                     F2                                  0

 

Ders başarı notunun hesaplanması

MADDE 19 − (1) Bir dersteki başarı durumu; genel sınav veya bütünleme sınavı, laboratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınav not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yılsonu başarı puanı; yıl içi puan ortalamasının %40’ı ile yılsonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yılsonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Preklinik derslerinin yılsonu sınavında, önce pratik sınav sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava alınırlar. Staj sonu sınavından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Diğerleri başarısız sayılırlar.

(3) Ders Kurulları sınavlarının not ortalamasının %60’ı ile ders kurulu yılsonu sınavının %40’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır.

(4) Staj ve preklinik uygulaması olan derslerin başarı notu hesaplanırken, ara sınavların ortalamasının %30’u, staj veya preklinik notunun %35’i, yılsonu sınavının %35’i hesaba katılır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için bu notun en az 60 olması gerekir.

Not ortalaması

MADDE 20 − (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda belirlenir.

(2) Bir öğrencinin, bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam puan, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı dönem notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(3) Herhangi bir dönem not ortalamasını bulmak için o dönem, öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam puan tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (A)’dan (F)’ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin transkriptine işlenir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 21 − (1) Diş Hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin başarı derecelerini tespit için, bütün eğitim yıllarını kapsayan akademik ortalamaları  18 inci maddede gösterilen değerlere göre dereceye çevrilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 22 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulunca görüşülür. Fakülte Yönetim Kurulunun kararı  onbeş iş günü içinde Rektörlüğe bildirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 − (1) Pratik çalışmalardan olan laboratuar/preklinik çalışması, tartışma, seminer, staj ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Teorik derslerin %30’undan fazlasına, pratik çalışmaların ise %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci (F2) notu alır ve o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. İlgili dersin tekrarı bir sonraki ders yılında yapılır. Derslerde yoklama yapılmasından öğretim üyesi, devamsızlıkların hesaplanarak takip edilmesinden öğrenci işleri birimi sorumludur.

(2) Birinci fıkradaki oranlar aşıldığında, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak başarısız sayılır ve (F2) notu alır.

Mazeretler

MADDE 24 − (1) Mazeret sınavı yapılması, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite hastaneleri veya Sağlık Bakanlığından onaylı yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir.

(3) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Alınan sağlık raporlarında belirtilen; bedeni hastalıklar veya şizofreni, paranoit, dissosiatif sendrom gibi ruhsal bozukluk ve benzeri mazeret nedeniyle hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin durumu Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alınmayan raporlar işleme konulmaz.

(6) Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

(7) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde yapılır.

(8) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul veya ret edebilir.

(9) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Onur öğrencileri

MADDE 25 − (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yılsonunda bütünlemeye kalmaksızın, o yılın not ortalaması 3,50-4,00 olan öğrenciler onur öğrencileri olarak seçilir ve kendilerine onur belgeleri düzenlenir.

Diplomalar

MADDE 26 − (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;

a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması; diş hekimliği eğitimi programına kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilir.

b) Diş hekimliği diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara yüksek lisans düzeyinde diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim alt kurulu

MADDE 27 − (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şekilde oluşturulan Eğitim-Öğretim Alt Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim Alt Kurulu Başkanının gerekli gördüğü zamanlarda yapılan çağrı üzerine toplanmak,

b) Fakültede tüm eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunca kararlaştırılan akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Devamsızlık ve başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında istenildiğinde Dekanlığa bilgi vermek,

ç) Ders yılı başlamadan önce yıllık ders, seminer ve sınav programları ile ders görevlendirmelerini anabilim dalı başkanları ile koordineli olarak düzenleyerek Dekanlığa sunmak,

d) Dekanın eğitim-öğretim ile ilgili olarak Fakülte Kurulundan istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 28 − (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebligatın Fakültede ilan edilmesi suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bu değişikliği bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Disiplin

MADDE 29 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, geçerli Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 30 − (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Fakültenin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.