1 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29875

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü yeterlik programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı (EADB): İlgili enstitü anabilim dalı başkanını,

ç) Enstitü Kurulu: Enstitünün Enstitü anabilim/anasanat dalı program koordinatörlerinden oluşan kurulu,

d) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,

e) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

f) Mütevelli Heyeti: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Program Koordinatörü: Lisansüstü düzeyinde tüm lisansüstü programlarında Bahçeşehir Üniversitesi lisansüstü programları yürütmek üzere enstitü müdürü tarafından enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görevlerini yürütmek üzere atanan lisansüstü programlarla ilgili tüm akademik işlerden sorumlu ve yetkili kişiyi,

h) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,

i) Tez İzleme Komitesi: Doktora programında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

j) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

k) Üst Yönetim: Rektör Başkanlığında, rektör yardımcıları ve genel sekreteri,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

m) Yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yarıyıl/yıl

MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere iki yarıyıl/dönemden oluşur. Kayıt günleri ve derslerin tatil olduğu günler bu sürelere dahil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıl/dönemlerinde ya da yıl esasına göre düzenlenir. Bazı lisansüstü programlarda dersler, modüler olarak kısa sürede de verilebilir. Modüler olarak verilen bir dersin toplam saati, o dersin bir tam dönemde verilen toplam saatine eşit veya daha yüksektir.

(2) Ayrıca, lisansüstü programlarda yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır.

(3) Yeni öğrenci kaydı, ders kaydı, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler akademik takvimde belirtilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Lisansüstü başvurularla ilgili duyurular her yarıyıl için akademik takvime göre yapılır. Aday başvuruları, kayıtlarla ilgili tüm bilgiler ve koşullar Üniversite tarafından uygun görülen iletişim yolları ile ilan edilir. Lisansüstü programlarına aday başvuruları doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen tüm belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Başvuru belgelerinin ve duyuruda belirtilen diğer ölçütlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan adaylar lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru sonuçları, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen yollarlarla adaylara duyurulur ve ilan edilir. Öğrenci adayından kayıt sırasında istenilen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belge istenmez. Bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, belge sunanların kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Diploma programları

MADDE 7 – (1) Açılacak yeni lisansüstü diploma programları, ilgili enstitü kurulunca hazırlanarak üst yönetime önerilir. Üst yönetim ve Mütevelli Heyet Başkanının uygun görüşünden sonra Senatoya sunulur. Senato öneriyi görüştükten sonra olumlu bulması halinde karar, YÖK onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü diploma programlarından mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayıyla belirlenir, değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Değişiklikler programlara devam etmekte olan ve yeni kayıt olan öğrencilere uygulanır. Senato kararlarında değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

Öğrenim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya Türkçe’dir. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde de öğrenim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans diploma tipleri

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişe ilişkin hususlar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

(2) Üniversite; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programlarını ilgili mevzuat kapsamında açabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul işlemleri

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına  sahip olması ve başvurduğu puan türünde ilgili enstitü yönetim kurulunca 55 puandan az olmamak üzere belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, enstitü yönetim kurullarınca programa özgü belirlenecek diğer temel koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Lisans veya dengi öğretiminden mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına tezli ve tezsiz statüde öğrenci olarak kabulü için başvurabilirler. Bu programlara kabul aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Programa kabul işleminin tamamlanması için lisans veya dengi öğretiminden mezun olmak koşuluna sağlamak gerekmektedir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına, öğrenci kabulünde; lisans başarı düzeyi, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğer puanları belirlenen Graduate Record Examinations (GRE) ve General Management Admission Test (GMAT) gibi uluslararası sınavların puanı, İngilizce veya başka bir yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilmek için, lisans diplomasına ve başvurulan programın öngördüğü ALES, YDS gibi puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü anabilim dalı program koordinatörü tarafından önerilecek, enstitü yönetim kurulunca belirlenecek ve Senato tarafından onaylanan en az ALES ve YDS puanlarına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı program koordinatörü önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES koşulu dışında (c) bendinde belirtilen tüm koşullar aranır. ALES koşulu aranması durumunda ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı gereklidir.

d) Lisansüstü programlarda burs uygulamaları Üniversite yönetimi tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.

e) Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla, öğrencilerden önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir yeterliliği sağlama şartı aranabilir.

f) Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil yeterlik düzeyleri; YDS, Üniversitelerarası Kurulca veya YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav sonuçlarına göre belirlenir.

g) Üniversite yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir. Bu değerlendirmelerin katkıları ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim, güz ve bahar yarıyıllarında planlanmak üzere, dönemi 60 AKTS kredisi olmak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü her öğrenci için Üniversitemiz kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atar. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı atandıktan sonra öğrenci tez dersine kayıt yaptırabilir. Öğrenci en geç derslerini tamamlama azami süresinden itibaren tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez danışmanı atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı koordinatörü danışmanlık yapar.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans süresi

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 3,00 olacak şekilde başarmayan ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; altı yarıyıl olan azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından gerekli mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler asgari süresinden önce mezun olabilirler. Bu öğrencilerin not belgeleri normal öğrencilerin not belgeleri şeklinde düzenlenir.

Yüksek lisans tez danışmanın atanması

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu program koordinatörü kanalıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin ilk savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü bir üst yazı ile birlikte program koordinatörü kanalıyla tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak program koordinatörüne, danışmana ve tez savunması için kurulan jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez danışmanından tezin savunulabilir olduğu konusunda olumlu görüş aldıktan sonra tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı/program koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunma sınavının yeri, saati ve tarihi ilgili enstitü tarafından en az üç gün önceden ilan edilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tarafından intihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans programın onaylanmış tezsiz yüksek lisans programı yok ise enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli programa en yakın tezsiz programa öğrencinin intibakı yapılır ve diploması intibak yapılan tezsiz programdan verilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurdu ise öğrencilik haklarını kullanamaz.

(11) Tez savunma sınavına girecek öğrenci akademik takvimde belirtilen takvime göre tezinin incelenmesi ve sınavlarının yapılarak gerekli işlemlerin tamamlanacağı şekilde tez savunma işlemlerine başlamak mecburiyetindedir. Gereğini yapmayan öğrenci o dönem tez savunma sınavına girme hakkını kaybeder. Tez savunma sınavına girme isteğini danışmanı ve program koordinatörü vasıtasıyla ilgili enstitünün belirleyeceği bir yöntemle yazılı olarak enstitüsüne bildirir.

Tezli yüksek lisans diplomasının verilmesi

MADDE 15 – (1) Belirtilen süreler içerisinde kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki kopya elektronik formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl/dönem sonunda dönem projesine kaydolmak zorundadır.  Dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans süresi

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin danışmanı olarak belirler. Danışman atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı koordinatörü danışmanlık yapar.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 19 – (1) Belirtilen süreler içerisinde kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve kredili ders notları ortalaması en az 3,00 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitemiz tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programın aynısı olan tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Aynı tezli programdan tezsiz programa veya tezsiz programdan tezli programa geçişler en geç üçüncü yarıyılın başlangıcından önce yapılmalıdır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu durumda tezliden tezsiz programa veya tezsizden tezli programa geçişlerde öğrencinin ilk programında geçirdiği süre azami sürelerden düşürülerek öğrencinin intibakı yapılır. Bu geçişlerde öğrenci asgari ve azami zaman koşulları şartlarını sağlayabilecek durumda olmalıdır.  Öğrenciye danışmanlık yapacak tez danışmanınca gerekli koşullar sağlanır ve geçiş yapılan yarıyıl/dönem sonuna kadar enstitü yönetim kurulunca ataması yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 20 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programlarına lisans öğretimine veya tezli yüksek lisans öğretimine dayalı olarak iki statüde öğrenci kabul edilir. Lisans öğretimine dayalı doktora programına bütünleşik doktora programı denir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan iki dönem için, 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitimi olsa dahi doktora programları ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.

(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programına başvuru ve kabul

MADDE 21 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavdan yeterli puana sahip olmaları gerekir. Bu Yönetmelikte eşdeğerliliği kabul edilen sınav türünün puanı da ALES puanı olarak kabul edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Tıp, eczacılık, veterinerlik gibi disiplinlerde doktora programı için yukarıda belirtilen koşullara ek olarak istenecek kriterler, ilgili anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi, enstitü yönetim kurulu teklifi ve Senato onayı ile belirlenir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya ek olarak mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenen kurallar adaylara uygun yollarla ilan edilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim Kurumu yalnız ALES puanı ile de doktora programına öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen taban puan Senato kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ilgili Senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak, temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(7) Türk uyruklu öğrenciler için; yabancı dille yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde; program dilinde YDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan; Türkçe yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde; İngilizce dilinde veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen bir yabancı dilde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen alt puanlar yükseltilebilir.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ana dilleri dışında yürütülen doktora programlarına kabulünde; kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden yapılan YDS'den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Eğer program dili Türkçe ise Türkçe yeterliliğe sahip olmak gereklidir. Ayrıca, kendi anadili dışında yukarıda belirtilen veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirtilen ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir dilden en az 65 puan alması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen alt puanlar yükseltilebilir.

Doktora eğitiminin süresi

MADDE 22 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalamasını 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde Üniversite tarafından kabul edilmiş doktora yaptığı programdan, yoksa ona en yakın programdan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurdu ise öğrencilik haklarını kullanamaz.

Doktora tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç öğrencinin doktora öğretimine başladığı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 3,00 olacak şekilde ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçen bir sınavdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavlarının tarihi akademik takvimde belirlenir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına doktora programına kabul edildikten sonra birinci fıkradaki koşulları sağlaması durumunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde her zaman girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki yazılı ve sözlü sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü kısmı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat enstitü yönetimince sınavdan en az üç gün önce ilan edilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasındaki kurallar enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senatoca belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri en az “B”  notu ile başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci varsa doktora programına uygun, yoksa enstitü kurulunca karar verilen ona en yakın bir yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları ilgili enstitü kurulu kararları ve Senato tarafından onaylanarak belirlenir.

Doktora tezini izleme komitesi

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir.  Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden sayılır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce danışmanının onayı ve program koordinatör kanalı ile enstitü sekreterliği yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Sunulan bu rapor ve izlemenin yapılacağı tarih, saat ve yer yazılı olarak tez izleme komitesine bildirilir. Tez izleme toplantısından sonra öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir, bu bir tutanakla enstitüye bildirilir.  Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin doktora programı ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğu konusundaki görüşünü tez ve bir üst yazı ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihalle ilgili kontrolünü yapar ve intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en fazla altı ay aralıklarla en az her birinden başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır.

(4) Doktora savunma tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tezi savunma jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç on beş gün içerisinde yedekleri ile beraber kurularak ilgililere resmen bildirilir ve doktora tezi kendilerine iletilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tarafından intihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.

Doktora diploması

MADDE 28 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması, tez çalışmasını tamamlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin dijital ortamdaki iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan dönem 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanına ek olarak, yüksek lisans not ortalaması ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak, enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümlerinin en az asgari değerlerinin uygulanması gerekir.

Sanatta yeterlik süresi

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalamasını 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin  Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa enstitü yönetim kurulunca karar verilen doktora programına en yakın bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında danışman atanması

MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanın, en geç öğrencinin öğretime başladığı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü önerisi ile enstitü yönetim kurulunca seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senatoca kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak akademik takvime uygun olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğu ve intihal olmadığı konusundaki görüşünü bir üst yazı ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü intihalle ilgili kendi kontrolünü ayrıca yapar, kendi raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üyelerine, yedeklerine ve bir nühsa enstitüye verilecek şekilde istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Sanatta yeterlik tezi savunma jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç onbeş gün içerisinde yedekleri ile beraber kurularak ilgililere resmen bildirilir ve tez kendilerine iletilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa enstitü yönetim kurulunca karar verilen sanatta yeterlik programına en yakın bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 34 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması koşulu ile sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç ve dijital ortamda iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Kabulleri ve Kayıt

Öğretim ücreti

MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğretim ücretlidir. Öğretim ücretinin miktarı, ödeme koşulları, ücret ödenmediği zaman alınacak tedbirler ve öğretim ücreti ile ilgili diğer hususlar Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen bir yönerge ile belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 36 – (1) Bilimsel hazırlık programına, lisansüstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili maddelerdeki esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programı, adayların bilimsel eksikliklerini gidermek ve uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ve bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili enstitü anabilim dalı koordinatörlüğü tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izlemiş oldukları lisans ve/veya lisansüstü             programların yapısı değerlendirilerek önerilir ve enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık sırasında alınan lisans veya lisansüstü düzeydeki dersler öğrencinin takip edeceği lisansüstü programın gereği olan ders ve krediye sayılamaz. Öğrencinin bilimsel hazırlık derslerinden iki yarıyılın sonunda başarısız olması halinde kabul edildiği programla ilişiği kesilir ve öğrencilik haklarını kaybeder. Herhangi bir bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olan öğrenciye yeni lisansüstü ders verilemez.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelikteki esaslara göre yürütülür.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Öğrenci başarısız olduğu dersleri yaz döneminde alabilir. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. İki yarıyıllık süre ilgili enstitünün yönetim kurulunun verdiği dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi ve almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmesi için bilimsel hazırlık programı lisans derslerinin hepsini en az C ve lisansüstü derslerinin hepsini B notu ile tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi ve almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin hepsini en az B notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık kapsamındaki dersler için lisansüstü öğretimin ücreti dışında ayrıca    kredi bazında ücretlendirme yapılır.

Lisansüstü programlara özel öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği kabul koşulları ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar hiçbir programa kayıtlı olmayıp öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulü ve enstitüde alacağı dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının/koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında kendilerine bir belge verilir.

(3) Gerekli şartları yerine getirerek lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üniversitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin muafiyet işlemlerinde, en fazla üç dersini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler. Muafiyet verilen derslerin kredisi toplamı ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin toplam kredisinin %50’sini geçemez.

Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve  Senato onayı ile belirlenir.

(2) Diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış, başvurduğu programa transfer edilebilecek en az iki dersi ve bu derslerin ağırlıklı ortalaması en az 3,00 veya muadili olan öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla önerilen lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Başka bir kurumdan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen lisansüstü programa kabul koşullarını sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu farklı olan üniversitelerden gelen öğrenciler için ulusal ve AKTS kredi eşdeğerliği, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.Yatay geçiş kabüllerinde öğrencinin daha önceki lisansüstü programında geçirmiş olduğu süre ilgili programın azami sürelerinden düşürülür.

(3) Üniversitedeki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış, en az bir dersten başarılı olan öğrenci, kabul şartlarını sağladığını gösteren gerekli belgelerle süresi içinde başvurmak koşuluyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, önerilen lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen lisansüstü programa kabul koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş kabullerinde öğrencinin daha önceki lisansüstü programında geçirmiş olduğu süre ilgili programın azami sürelerinden düşürülür.

(4) Yüksek lisans öğrencileri, bütünleşik doktora programlarına gerekli koşulları sağlamak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yapabilirler.

(5) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenciler, en az bir dersten başarılı  olma şartını sağlayan öğrenci başka bir yüksek lisans programına şartları sağlamak koşuluyla ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yapabilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 39 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için istenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli görülen evrakların tamamı ilgili enstitü tarafından tamamlanarak öğrencinin kabul edildiğine dair bir üst yazı, evrak listesi ve evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı lisansüstü öğrencilerinin kayıt koşullarını öğrencinin sağlayıp sağlamadığını kontrol eder, eğer koşullar sağlanıyor ise öğrencinin programa kayıt işlemleri tamamlanır, etmiyorsa gereği için evrakları ilgili enstitüye iade eder.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari şartları sağlamak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya önerilir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları koordinatörlerinin önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve ilgili program için Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Saha, klinik ve benzeri uygulamalı ders saatleri için bir krediye karşılık gelen uygulama saati Senato tarafından alınacak kararlarla belirlenir.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve dersle ilgili diğer esaslar Senatonun koyduğu genel kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından dönem/yarıyıl başında öğrenci bilgi sistemine konacak öğretim izlencesi ile belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu dersin yapısı, tipi ve veriliş şekli ilgili enstitü kurulunca belirlenerek müfredata konur. Doktora programındaki öğrencilerden yüksek lisans eğitimleri sırasında söz konusu dersi almış olanlar bu dersten muaf tutulur.

(6) Enstitülerde dersler mecburi ve seçmeli olarak enstitü kurulu tarafından programlanır ve Senatoca onaylanır. Programın mecburi dersleri o programdaki tüm öğrenciler tarafından alınması zorunludur. Öğrencinin seçmeli derslerden hangisini alacağı dersin açılma koşuluna göre öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı tarafından karar verilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı/koordinatörü tarafından yapılır.

(7) Üniversitece, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları öğrencinin başarı durumuna göre ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders kayıtları, devam zorunluluğu ve kayıt dondurma

MADDE 41 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu programa akademik takvime göre kayıt yaptırmak ve teorik derslere en az yüzde yetmiş, uygulamalara yüzde seksen devam etmek zorundadırlar. Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve dersle ilgili diğer esaslar Senatonun koyduğu genel kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından dönem/yarıyıl başlangıcında öğrenci bilgi sistemine dersi veren öğretim elemanı tarafından konulması zorunlu olan ders izlencesi ile belirlenir, gereği dersi veren öğretim elemanı tarafından takip edilir ve yapılır.

(2) Öğrenciler, ilgili enstitülerin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Yarıyıl/Yıl sonunda devamsız öğrenciler listesi, ilgili enstitü müdürlüğüne yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce bildirilir ve öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yılsonu notları devamsız (NA) olarak değerlendirilir.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri olan lisansüstü öğrencileri, kayıt dondurmak için mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve koordinatörünün görüşü alındıktan sonra, ilgili enstitünün yönetim kurulunca karara bağlanır ve aşağıdaki kurallara göre kayıt dondurma ve değerlendirme işlemi yapılır.

a) Geçerli sebepler nedeniyle tezsiz yüksek lisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl ve doktora öğrencileri en fazla üç yarıyıl kayıt dondurabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Öğrencinin bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmesi koşulu ile kaydı dondurulabilir. Öğrencinin, kayıt dondurma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile belgelenmesi halinde, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden eğitim-öğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.

c) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

ç) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli gerekçeler.

d) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri, Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.

e) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istekleri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.

f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik veya beraat kararı ile sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 42 – (1) Bir lisansüstü öğretim programının dersleri, bu derslerin içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı koordinatörü tarafından hazırlanır ve enstitü müdürlüğüne önerilir. Lisansüstü programları, ilgili enstitü kurulunca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar, ilgili enstitülerin yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(2) Proje, seminer ve tez çalışması dersleri ulusal kredisiz derslerdir ve AKTS kredileri sistemde belirtilmiştir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlarda her ders için belgeye dayanan, her yarıyıl için en az bir yazılı ara sınav ve bir yarıyıl/dönem sonu sınavı yapılması mecburdur. Sadece uygulamaya dayanan derslerde yarıyıl/dönem ara sınavının ve yarıyıl/dönem sonu sınavının nasıl yapılacağı, her değerlendirmenin ders başarı notuna katkısı yarıyıl/dönem başında öğrenci bilgi sistemine konulacak ders öğretim izlencesi ile belirtilir ve öğrencilere duyurulur. Dersin öğretim elemanı ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlara ek olarak uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devam göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir ve yarıyıl/dönem başında ders izlencesi/syllabusta ilan olunur. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılmayacak dersler, yarıyıl/yıl başında anabilim/anasanat dalı koordinatörü önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlüğe bildirilir.

(2) Yarıyıl/Yıl ara sınav değerlendirmeleri ara sınav yapıldıktan sonra en geç iki hafta içerisinde öğrencilere ilan edilir. Yarıyıl/dönem sonu değerlendirmeleri akademik takvime göre değerlendirilir ve ilan edilir.

(3) Ders öğretim elemanının izni olmadan sınav salonlarına hiçbir türde elektronik sistem haberleşme cihazı sokulamaz. Sokulması halinde kullanılsın veya kullanılmasın kopya işlemi görür.

Ders başarı notları

MADDE 44 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tablolarda belirlenen harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl sonu ders başarı notu olarak takdir olunur:

 

Yüksek Lisans için:

Ders Başarı notu

A

A-

B+

B

B-

C+

C

F

NA

Katsayı Karşılığı        

4,00

3,67

3,33

3,00

2,67

2,33

2,00

0,00

0,00

 

Doktora için:

 

Ders Başarı notu

A

A-

B+

B

F

NA

CN

 

Katsayı Karşılığı        

4,00

3,67

3,33

3,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) Ortalamalara katılmayan harf notları; I: Eksik, S: Yeterli, U: Yetersiz, PR: Gelişmekte olan, EX: Muaf, W: Çekilmiş, NI: Not ortalamasına katılmayan olarak tanımlanır.

(3) Yukarıdaki notlardan;

a) (I) notu: Proje, tez gibi veya bazı zorunlu nedenlerle değerlendirilmesi yapılmamış dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlamadan önce verilir. Bu süre içerisinde not bildiriminde bulunulmamış I notları F veya U notuna dönüşür.

b) (S) notu: Proje, seminer, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan ya da kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan dersler için verilir.

c) (U) notu: Proje ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamayan ya da kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan dersler için verilir. Tez, proje gibi başka kodla da olsa devam eden dersten (U) alınması halinde, ders tekrar edilir ve farklı kodla da olsa bu dersin devamı olan ders alınamaz.

ç) (PR) notu: Bir yarılda/yılda başlayıp tez, proje gibi başka kod ile takip eden dönemlerde devam eden başarılı çalışmalar için verilir.

d) (EX) notu:  Enstitü yönetim kurulu kararı ile muafiyeti kabul edilen dersler için verilir.

e) (NA) notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Bir dersten NA notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremez.

f) (W) notu: Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, çekildiği bir ders için kullanılır. Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı veya not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere yüksek lisans ve doktora programı boyunca iki dersten, lisans eğitiminden sonra doktora programına kabul edilen öğrenciler için en çok dört dersten çekilme hakkı vardır.

g) (NI) notu: Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. Bu dersten başarısız olma durumu öğrencinin programına devamını engellemez.

ğ) (CN) notu: Takip eden yarıyılda devam edecek çalışma için verilir.

(4) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu başarı notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Not ortalamaları

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl/yıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin kredi saat değeri ile öğrenciye takdir edilen harf ders başarı notuna karşılık gelen, 0 ile 4 arasındaki katsayının çarpımıdır. Yarıyıl/yıl not ortalaması (DNO) öğrencinin o yarıyıl/yıl aldığı derslerden sağladığı puanların toplamının, aldığı derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır ve bu puan 0-4 not göstergesinde öğrencinin o döneme ait başarı notu ortalaması olarak adlandırılır.

(2) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin almış olduğu tüm derslerden toplamış olduğu puanlar toplamının o dönem sonuna kadar almış olduğu krediler toplamına bölünmesi ile bulunan sayıdır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, genel not ortalamasında, o derslerden alınan en son not geçerlidir, ancak öğrencinin tüm notları not belgesinde gösterilir.

(3) Not ortalamaları, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü hane beş veya beşten büyük olduğunda yukarıya, beşten küçük olduğunda da aşağıya yuvarlanır.

Ders saydırma

MADDE 46 – (1) Öğrencilerin ders muafiyet talepleri programa kayıt oldukları ilk yarıyılın başında ilgili anabilim/anasanat dalı koordinatörü önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır. Muaf tutulacak derslerin sayısı en fazla üç derstir. Muaf tutulan derslerin kredilerinin toplamı başvurulan programın kredili derslerinin kredisinin en fazla %50’si kadar olabilir. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00’ten az olamaz. Yüksek lisans programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu en az C veya eşdeğeri, doktora programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu en az B veya eşdeğeri olmalıdır.

(2) Aynı yüksek lisans program öğrencisinin tezsiz programdan tezli programa veya tezli programdan tezsiz programa yatay geçişlerde muafiyet için bu maddenin birinci fıkrasındaki ders sayısı kısıtlaması dikkate alınmaz. Programdan tezsiz programa yatay geçişlerde muafiyet için birinci fıkradaki ders sayısı kısıtlaması dikkate alınmaz.

(3) Bütünleşik doktora programından aynı programda tezsiz veya tezli yüksek lisans programına yatay geçişlerde muafiyet için birinci fıkradaki ders sayısı kısıtlaması dikkate alınmaz.

(4) Bir diplomanın zorunluluğu olarak alınmış ve diploma verilişinde kullanılmış dersler muafiyet için kullanılamaz.

(5) Muafiyet için kullanılan derslerin kredilerinin toplamı, program için gerekli kredili ders kredileri toplamının %50’sini geçemez.

(6)  Yatay geçişlerde öğrencinin önceki programda geçirdiği süre azami süreden düşürülür. Başka statüde ders muafiyet alması durumunda derslerin 30 AKTS kredisi bir yarıyıl sayılmak üzere öğrenim hakkından kaç yarıyıl kullandığı ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve bu süre öğrencinin azami öğrenim süresinden düşürülür.

Ders tekrarı

MADDE 47 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (C), doktora öğrencisinin ise en az (B) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar etmek zorundadırlar. Genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bazı dersler öğrencinin isteğine bağlı olarak tekrarlanabilir. Başarısız olunan veya tekrar edilmek istenen seçmeli dersin açılmaması durumunda danışmanın teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörünün onayı ile öğrenci başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Ders tekrarında en fazla üç yarıyıl önce alınmış bir ders tekrar edilebilir. F veya NA alınmış bir ders ilk açıldığı yarılda/dönemde alınması zorunludur.  Yüksek Lisans programında B-, C, C+ ve doktora programında B+, B  notları alınmış dersler belirtilen zaman içerisinde tekrar edilebilir. Tekrar edilen derslerden son alınan notlar geçerlidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretim

MADDE 48 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda uygulanır, açılacak programların teknik desteği, derslerin yayına hazırlanması ve uygulanması Üniversite Uzaktan Eğitim Birimi tarafından yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

(2) Lisansüstü öğrencilerin kayıt yenileme, disiplin, erasmus, world exchange, Farabi,  her türlü tebligat ve benzeri konularda bu Yönetmelikte bulunmayan hükümler ve uygulamalar için Senato kararları ve 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 50 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) İlgili enstitüler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları aday öğrencilerin bilgilenebileceği uygun yöntemlerle ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci kabulü için duyurulur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 22/9/2013 tarihli ve 28773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar ve 2016-2017 akademik yılı başından itibaren uygulanır. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte öğretime devam eden öğrencilerin eğitim süresi 2016-2017 akademik yılı başında yeni öğrenci statüsünde başlatılır ve ders intibakları yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 50 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 akademik yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.