31 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29874

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİMLİLİK GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumlusu: Merkezin birim sorumlularını,

b) Çalışma grubu: Merkezdeki çalışma gruplarından her birini,

c) Merkez: Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

ğ)  Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile enerji ve üretim verimliliği ekseninde işbirliklerini geliştirmek, geliştirilen işbirliklerini sürdürülebilir kılmak, bu kapsamda akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağlamak,

b) Üniversite akademisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet sektöründe katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştirmesini sağlamak,

c) Verimlilik ekseninde ulusal ve uluslararası projeler üretmek için ulusal ve uluslararası işbirlikleri tesis etmek,

ç) Temiz üretim/eko-verimlilik, üretim ve hizmet sektöründe kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim alanlarında Üniversitenin ilgili paydaşlar ile işbirliği- güçbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek,

d) Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara verimlilik ekseninde eğitim ve teknik danışmanlık hizmeti vermek,

e) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak,

b) Bölgesel, ulusal ve sektörel bazda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sanayide enerji verimliliği ve üretimde verimlilik, eko-verimlilik ve sürdürülebilir üretim konularında saha araştırmaları yapmak ve eğitim/bilginin yaygınlaştırılması, proje geliştirme-uygulama, teknik destek/danışmanlık çalıştay vb. gibi faaliyetleri gerçekleştirmek,

c) Sektöründe başarılı uygulamalar gerçekleştirmiş işletmelerin temsilcilerinin tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek,

ç) Verimliliği arttırma ve geliştirme yolunda verimlilik alanında belgelendirme ve sertifikasyon yapmak, akreditasyon sağlayarak verimlilik belgelendirme ve sertifikasyon sistematiğini sürdürülebilir kılmak,

d) Ülke, bölge ve sektör düzeyinde verimlilik arttırma program ve projelerinin yaygınlaştırılması için sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde olmak, verimliliği artırma ve temiz üretim için, yurt içinden ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak, verimlilik ve temiz üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmak,

e) Seminer ve konferans gibi eğitim ve verimlilik ve sürdürülebilir üretim kültürü oluşturmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ve amaca uygun kurslar düzenlemek,

f) İlgili paydaşlar olarak belirlenecek sanayi, kamu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma grupları tanımlanarak, işbirliği ekseninde projeler ve çalışmalar gerçekleştirmek iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için bir platform oluşturmak,

g) Akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağlamak, üniversite akademisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet sektöründe verimlilik ve sürdürülebilir üretim konusunda katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek,

ğ) Bölgede sürdürülebilir üretim modelini teşvik etmek için, disiplinler arası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayarak, küresel toplum için ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde olmak ve bu kapsamda teknik destek sağlamak, bölgesel kalkınmaya yönelik bölgesel kalkınma ajansları işbirliği ile yaygın etkiyi sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Birim sorumluları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,

b) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Birim sorumluları ve çalışma grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzenlenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi bitince Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki diğer beş üyeden biri Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Diğer dört üye ise, çalışma gruplarının birim sorumlularından oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı şekilde görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip,  önerilerde bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Birim sorumluları

MADDE 13 – (1) Birim sorumluları; Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki birimlerde etkin bir şekilde yürütebilmek için fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda görev yapan aylıklı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Birim sorumlusu görevinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni birim sorumlusu aynı şekilde görevlendirilir. Birim sorumluları, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü hallerde birim sorumlularını toplantıya çağırabilir.

Birim sorumlularının görevleri

MADDE 14 – (1) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Çalışma gruplarını, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran aylarının başında toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak,

b) Çalışma grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili yönlendirmeler yapmak,

c) Çalışma gruplarının talep ve isteklerini Merkeze iletmek,

ç) Merkez etkinliklerinin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurulmasını sağlamak.

Çalışma grubu

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından Rektöre önerilen öğretim üyeleri arasından seçilen üç öğretim elemanı ve Tekirdağ bölgesinde faaliyet gösteren ticaret sanayi odaları veya organize sanayi bölgesi çalışanları veya yöneticileri arasından seçilecek bir kişi ve birim sorumlusu olarak görev yapacak bir kişi olmak üzere toplam beş kişilik çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları ihtiyaç duydukları durumlarda alt çalışma grupları oluşturabilirler. Oluşturulan çalışma gruplarının çalışmalarını birim sorumlusu koordine eder.  Müdür de gerekli gördüğü hallerde Merkez bünyesinde Müdür Yardımcısı başkanlığında Üniversite sanayi ve hizmet sektörü temsilcisinin de içinde bulunacağı en az dört kişiden oluşan çalışma grubu oluşturabilir.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 16 – (1) Çalışma grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam ve ilkeler doğrultusunda her takvim yılının başında birim sorumlusunun başkanlığında ve bilgisi doğrultusunda yazılı çalışma önerileri hazırlar.

(2) Çalışma grupları, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran aylarının başında birim sorumlusu başkanlığında toplanır.

(3) Çalışma grupları, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alanında bu Yönetmeliğin amaç, kapsam ve ilkeleri doğrultusunda en geç altı ayda bir düzenleyeceği toplantılarda yazılı bir rapor hazırlar ve birim sorumlusu vasıtasıyla Müdürlüğe sunulur.  Raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Üretim ve hizmet sektöründen birimlere gelmiş olan ve Merkezi ilgilendiren bilgiler,

b) Paydaşların merkez faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetleri ile ilgili bilgiler,

c) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından işbirliği kapsamında uygulamaya alınacak olan bilimsel etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili bilgiler,

ç) Sanayi ve hizmet sektöründe verimlilik çerçevesinde uygulamaya alınacak projelerle ilgili bilgiler,

d) Seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar hakkındaki bilgiler,

e) Ulusal ve uluslarası işbirliği yapılan merkez kurum ve kuruluşlar ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık vb. gibi faaliyetler ile ilgili bilgiler.

(4) Çalışma gruplarının oluşturacakları bu bilgi kaynakları Merkezin sunacağı hizmetlerde temel dayanağı oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.