31 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29874

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KIYI ALANLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MUKAM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kıyı alanlarında bütünleşik kıyı alanları planları ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal ve kültürel kaynaklardan yararlanmada sektörler arası uyumun sağlanmasına, ekosistemin korunmasına, kıyı alanlarında kamu yararı ve eşitlik ilkesi çerçevesinde mekan stratejilerinin geliştirilmesine, kıyı alanlarında ilgili kurumlar ile kıyı alanlarında faaliyet gösteren sektörler arası uyum ve eşgüdüme yönelik yönetim modellerinin oluşturulmasına, planlama ve yönetime ilişkin uygulama araçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kıyı alanları ile ilgili konularda bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, sorunların çözümü için teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüse kıyı alanları ile ilgili projeler ve bilimsel raporlar hazırlamak, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek, kıyı alanları içinde yer alan kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi, sahil şeridindeki canlıların tespiti ve korunmasına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, kıyı alanlarının bağlantılı olduğu karasal ve sucul ekosistemin sürdürülebilir kullanımına ilişkin veri tabanı oluşturmak.

b) Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları gibi uygulayıcılara arazi kullanım kararlarına yönelik master plan ve projeler üretmek.

c) Üniversitenin farklı birimlerinde, kıyı alanlarıyla ilgili yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve teknik destek vermek.

ç) Üniversitede kıyı alanları konusunda araştırma ve uygulama yapmak isteyen öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve imkanları hazırlamak.

d) Kıyı alanları konusundaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile eğitim programları, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak.

e) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, kıyı alanları konusunda araştırma faaliyeti gösteren diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak ortak projeler üretilmesi için çalışmalar yapmak.

f) Oluşturulacak bilgi ve kaynak birikimi ile Merkezin amaçları içerisinde yer alan konularda çalışan ve Üniversitede öğrenim gören öğrencilere yardımcı olmak.

g) Toplumun farklı kesimlerinin, kamu yönetimi kademelerinin ve bilimsel araştırma kurumlarının bütünleşik kıyı alanları planları yaklaşımı çerçevesinde karar verme süreçlerine katılmalarının ve katkı yapabilmelerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

ğ) Kıyıları bilimsel açıdan araştırmak ve ilgili alan uygulamalarını geliştirmek.

h) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıl süre ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, Rektörün onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

ç) Gerekli durumlarda Merkeze bağlı alt birimler kurmak ve bu birimlerde uzman kişiler çalıştırılmasına karar vermek.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile belirlenen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.