31 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29874

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (STKAM): Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye’de sivil toplum bilincinin ve sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için; sivil toplum ile ilgili her türlü konuda çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik olarak çeşitli araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, mevcut sorunların çözümü için öneriler üretmek, model uygulamalar yapmak ve bu tür uygulamalara katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sivil toplum, kâr amacı gütmeyen sektör, kamu kurum ve kuruluşları dışında ve üçüncü sektör olarak adlandırılan alanlarda bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

b) Türkiye’de ve dünyada sivil toplum bilincinin gelişmesine yönelik kamusal tartışmalarda görüş bildirmek.

c) Kurulacak olan sivil toplum kuruluşlarına kuruluş aşamasında ve sonrasında imkânlarının elverdiği ölçüde eğitim ve danışmanlık desteği vermek.

ç) Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve verimli yönetilmesi için personelin ihtiyaç duyacağı eğitimleri vermek üzere imkânlar dâhilinde kurs, seminer, toplantı, panel ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek, katılımcılara sertifika vermek.

d) Türkiye’de sivil toplum alanının gelişmesine katkı sağlayacak projelerin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Kamu ve özel sektörün, sivil toplumu konu alan araştırma taleplerine destek vererek danışmanlık hizmeti sunmak.

f) İlgili alanda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bunların Türkiye’deki yansımalarını incelemek, gerekli durumlarda bu yansımalar üzerine görüş bildirmek ve sivil toplum anlayışının gelişmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetler yürütmek üzere işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri,

Çalışma Grupları, Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür süresi dolmadan görevinden ayrılırsa veya altı aydan uzun süre görevinin başında bulunmazsa Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Bu suretle görevlendirilen Müdür kalan görev süresini tamamlar. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için, Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini sağlamak.

d) Atölye, laboratuvar, interaktif müze, okul gibi uygulama birimleri açılması ve mekânın belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun verdiği kararları Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporu ve programını görüşüp karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişileri, işbirliği yapılacak sivil toplum kuruluşları ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları belirlemek ve Rektörün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetlemek.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri ve işbirliği yapılacak sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşları, özel sektör kurum ve kuruluşlarını belirlemek, projeleri izlemek ve gerçekleşmesi için önlem almak.

d) Uygulama birimleri açılmasını karara bağlamak, açılacak mekânları belirlemek.

e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları ile bu konuda çalışmaları ve eğitimi olan yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişiler arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile uygulama birimleri oluşturur ve bunların çalışması için gerekli önlemleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.