30 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29873

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurtiçinde ve yurtdışında meslek hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik özellikler ve hastalıkların hastalarda oluşturduğu fiziksel ve ruhsal değişiklikler ile hastalıkların tanı ve tedavileri konusunda araştırmalar yaparak, bu hastalıklarla ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, meslek hastalıklarının aşağıda belirtilen başlıklar altındaki özellikleri hakkında araştırmalar yapmayı hedefler:

a) Epidemiyolojik araştırmalar:

1) Meslek hastalıklarının ülkemiz için ortaya çıkış nedenlerini, nedensel temas özelliklerini, hastalık-kişi-çevre arasındaki etkileşimleri araştırmak,

2) Bu hastalıkların kişilerde görülme sıklığını, bu sıklığı etkileyen faktörleri, organ tutulumlarının görülme yaygınlığını araştırmak,

3) Hastalık riskinin önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve diğer araştırmalara metodolojik katkı yapmak.

b) Etyoloji ve patogeneze yönelik araştırmalar:

1) Meslek hastalıklarını ortaya çıkaran nedenlerin insan üzerindeki etkisini, kişi neden ilişkisini biyolojik, moleküler biyolojik ve genetik yöntemlerle araştırmak,

2) Bu hastalıkların gelişim mekanizmalarını araştırmak,

3) Bu hastalıkların canlı organizmadaki seyrini araştırmak.

c) Klinik araştırmalar:

1) Tanı araştırmaları: Meslek hastalıklarının klinikte tanılarıyla ilgili klinik, radyolojik, histopatolojik tanıya yönelik araştırmalar yapmak, bu hastalıkların klinik seyrini inceleyen araştırmalar yapmak.

2) Tedavi araştırmaları: Bu hastalıkların tedavisine yönelik araştırma projeleri yapmak ve uygulamak, bu hastalıklar için prognoz araştırmaları yapmak.

ç) Sağlık ekonomisi araştırmaları:

1) Meslek hastalıklarının neden olduğu hastalıkların kişisel ve toplumsal maliyetlerinin incelenmesi,

2) Maliyetin optimal hale getirilmesi, maliyet–yarar ilişkisinin düzeltilmesi için öneriler geliştirmek.

d) Merkez eğitim çalışmaları:

1) Meslek hastalıkları ve halk sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek,

2) Kitap, dergi, eğitim broşürleri basmak, meslek hastalıkları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

3) Elektronik yayın; web sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve televizyon çalışmaları yapmak,

4) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarına destek olmak, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

e) Diğer çalışmalar:

1) Yurtiçinde ve yurtdışında, meslek hastalıkları ile ilgili her konuda bilimsel araştırma uygulama, inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

2) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler, meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla, sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bulunmak,

3) Meslek hastalıkları konusunda işçi, işveren ve temsilcilerinin, çalışanların eğitimi yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları yapmak,

4) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve işyerlerine meslek hastalıkları alanında hizmet sunmak, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda faaliyet sürdüren Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek,

5) Kamu ve özel sektör kurumlarının talep ettikleri analiz, test ve ölçümleri yapmak, gerektiğinde raporlarını hazırlamak ve yorumlarını yapmak, bu konularda faaliyet sürdüren Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek,

6) Meslek hastalıkları alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayınlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

7) Meslek hastalıkları konusunda kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak,

8) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki öğretim elemanı Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcılarından biri ona vekâlet eder ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olur. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini, tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini sağlamak ve gerekli önlemleri almak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları oluşturmak ve görevlendirmek, çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, araştırma projelerini hazırlayarak karara bağlamak, uygulanmak üzere Rektörün onayına sunmak,

ç) Proje konu ve ilkeleri, ödül ve teşvikler ile ilgili düzenlemeler yapmak ve uygulamaya koymak,

d) Merkez araştırmacılarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

e) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak,

f) Merkez araştırma konularını ve araştırmacılarını belirlemek ve görevlendirmek,

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Boşalan üyeliklerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin araştırma çalışmaları kapsamında, ilgili mevzuat hükümlerine göre doktora öğrencileri görevlendirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.