30 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29873

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Karadeniz Bölgesinde yerleşmiş medeniyetlerin arkeolojik, antropolojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, onarılması ve tüm Karadeniz kıyılarındaki ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik bilimsel çalışma ve araştırmalara destek vermek, projeler hazırlamak ve uygulamak,

b) Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek, bölgenin kültürel, sanatsal gelişimine ve turizmine katkıda bulunmak,

c) Bölgenin zengin arkeolojik, sanatsal, tarihsel, etnografik ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası çevrede bilinmesini ve tanınmasını sağlayarak bu konuda toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlamak,

ç) Anadolu uygarlıkları konusunda, Türkiye'nin ulusal kültür politikalarının oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Karadeniz Bölgesinde yerleşmiş medeniyetlerin arkeolojik, antropolojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerleri konularında bilgi ve belge toplayarak bir arşiv, dokümantasyon birimi ve ihtisas kitaplığı oluşturmak,

b) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeler yapmak ve bu konuda yapılan faaliyetleri desteklemek,

c) Ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından yapılacak kazı, kurtarma kazısı yüzey araştırmaları ve projelerde ilgili kişi ve kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak,

ç) Karadeniz medeniyetlerinin tarihi, dili, sanatı, arkeolojisi, mimarisi ve kültürel değerleri konularında bilimsel etkinlikler ve geziler düzenlemek, sergiler açmak, ulusal ve uluslararası arkeoloji eğitim kampları organizasyonu yapmak ve bu çerçevede projeler yürütmek,

d) Merkez tarafından yapılan faaliyet ve araştırma sonuçlarını yayımlamak,

e) Karadeniz Bölgesinde ele geçen arkeolojik eserlerin restorasyonuna yönelik, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

f) Arkeolojik, antropolojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektörden gelebilecek talepler doğrultusunda inceleme ve olabilirlik raporu hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, proje ve çalışmalara katkı sağlamak,

g) Petrol, doğalgaz, yüksek gerilim hattı, kara yolu ve benzeri güzergâhlarda bulunabilecek tarihsel ve arkeolojik dokuların belirlenerek zarar görmelerinin engellenmesini sağlamak konusunda çalışmalar yürütmek,

ğ) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. İhtiyaç halinde Müdür aynı yöntemle ikinci bir müdür yardımcısını görevlendirebilir. Müdürün görev süresi bitince, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasına yönelik öneriler oluşturmak, uygun kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, çalışma raporlarını oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasına yönelik öneriler oluşturmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilir. Danışma Kurulu en az beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, üniversitelerde görev yapan arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, tarih, edebiyat bölümleri ve Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunabilecek öğretim elemanları ile alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Merkezin bir yıllık çalışmaları hakkında bilgi alır ve gerekli önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.