30 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29873

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yaptırır. E-Devlet Kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile şahsen başvurmaları gerekir. Şahsen başvuramayan adayın noter onaylı vekâletnamesi bulunan vekili tarafından kayıt işlemi yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday, öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim programları, süreleri ve öğrencilik statüsü

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, azami öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için azami yedi yıldır. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Senato kararı ile öğretim yılına ilave yaz dönemi eğitim-öğretimi açılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Akademik birimlerde, teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, laboratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinlikler yer alır. Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60’tır.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili birimler tarafından düzenlenir. İlgili kurulların önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.”

“(4) Akademik birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri, her yarıyılın/yılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili yönetim kurulunca düzenlenerek ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, daha önce geçer not aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda/yılda tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda en son alınan not geçerli olup akademik ortalamaya eklenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, beşinci fıkrasının (b), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınavlar, kısa sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, uygulama sınavı, mazeret sınavı, ek sınav, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yapılacağı yer ve tarihler akademik birimlerce belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.”

“b) Ara sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar, atölye, uygulama ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine geçebilir. Öğretim elemanı yarıyıl içi notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü faaliyetin oranını, en geç yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilan eder.”

“ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladıkları hâlde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için yarıyıl/yıl sonu sınavını takiben yapılan sınavdır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer.

d) Uygulama sınavı: Uygulamadan oluşan veya uygulaması olan teorik derslerin uygulamaları için yapılabilecek sınavdır. Bu sınavdan başarısız olan öğrenci final sınavına giremez.

e) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere tanınan sınavdır. Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde mazeretini gösterir belge ile ilgili akademik birime yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Müracaatlar ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içinde yarıyıl sonu sınavından önce, akademik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

f) Muafiyet sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler, bu sınavlara eğitim öğretim yılı başında girebilir. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az C3 notu almak gerekir.

g) Ek sınav: Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilerden almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olanlar hariç diğer öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu sınav yarıyıl/yıl dönem başında yapılır.”

“ğ) Tek ders sınavı: Son dönem öğrencisi olup başarısız dersi olan ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere yarıyıl/yıl dönem başında en fazla tek ders için tanınan sınavdır.”

“(6) Sınavların değerlendirilmesi ve ders başarı notlarının belirlenmesinde uygulanacak esas ve yöntemler Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 –  (1) Bir ara sınav yapılması durumunda ara sınavın başarı notuna etkisi %40’tır. Birden fazla ara sınavı ve/veya diğer faaliyetler yapılması durumunda bu sınav ve faaliyetlerin başarı notundaki toplam etkisi %40’tan az ve %70’ten çok olamaz.

(2) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları, katsayıları ve ifadeleri şunlardır:

a)

              Sayısal Notlar              Harf Notları                       Katsayılar

                   90-100                            A                                   4,00

                    85-89                            B1                                  3,50

                    80-84                            B2                                  3,25

                    75-79                            B3                                  3,00

                    70-74                            C1                                  2,50

                    65-69                            C2                                  2,25

                    60-64                            C3                                  2,00

                    50-59                            F1                                  1,50

                      0-49                             F2                                  0,00

b) Diğer harf notları ise şunlardır:

1) FF1: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde sınava girmedi, başarısız.

2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız.

3) FF3: Uygulama sınavından başarısız olma nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız.

4) FF1, FF2 ve FF3 notları, yarıyıl/yıl sonu ve genel akademik başarı not ortalaması hesabında F2 notu olarak işleme alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak şeklinde yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler F1 ve F2 notu aldıkları dersler dışındaki derslerden başarılı sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar,

b) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (g) bendi gereğince ek sınav hakkı elde edemeyenler,

c) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (g) bendi gereğince ek sınavlara girerek ek süre hakkı kazanan ancak bu ek süre sonunda mezun olamayanlar,

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan ve Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş değer bir programa kayıt yaptıramayanlar,

d) Hazırlık sınıfını program süresi içinde başarıyla tamamlayamayarak, yazılı olarak kaydının silinmesini isteyenler.

(2) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi hâlinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Mezuniyete hak kazanan öğrencilere Üniversite tarafından, iki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans diploması, dört yıl ve üzerinde eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans diploması verilir. Mezun olan öğrencilerin bitirdikleri bölüm/program ismi diplomalarında belirtilir. Diplomalara ilişkin diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden Genel Akademik Başarı Not Ortalaması 3,00-3,50 olanlar onur, 3,51 ve üstünde olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Dereceye giren mezunlara verilecek belgeye ilişkin diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Diğer hükümler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen tek ders sınavı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı olan öğrenciler için üç ders sınav hakkı olarak uygulanır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2012

28408

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/6/2013

28679

2-

4/5/2014

28990