28 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29871

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla, kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişilerin bölgesinde bulundukları görevli tedarik şirketi aracılığıyla faydalanacakları YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvel uyarınca belirlenecek fiyatı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlan edilen ön YEK listesindeki başvurulara ve/veya bilgilere;

a) Üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali nedeniyle,

b) İlgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin düzeltilmesi amacıyla,

yazılı olarak beş gün içerisinde gerekçeleriyle birlikte itirazda bulunulabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) YEKDEM katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest piyasaya arzını gerçekleştirir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Hibrit tesislerde yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik enerjisi üretimi aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir. Hibrit tesislerde;

a) Güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi miktarı, YEK Kanununun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde Piyasa İşletmecisine bildirilir.

b) Güneş enerjisi hariç, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarı;

1) Ayrı sayaç kullanılarak belirlendiği durumlarda, elektrik üretimine ilişkin ilgili sayaç verileri esas alınarak belirlenir.

2) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen durum hariç ayrı sayaç kullanılarak belirlenmediği durumlarda, bu tür üretim tesisleri için diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarı belirlenmez ve ilgili üretim tesisi YEKDEM kapsamında dikkate alınmaz.

c) Elektrik üretiminin aynı üretim prosesinde farklı kaynak veya yakıt kullanılarak gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunun Kurul tarafından uygun bulunduğu, söz konusu zorunluluğun teknik gerekçelerle belgelendirildiği ve bu konuda varsa diğer mevzuatların gerektirdiği izin ve onayların alındığı üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi miktarının ancak tek sayaç kullanılarak ölçülebildiği durumlarda; bu üretim tesislerinin YEKDEM kapsamındaki başvurularının değerlendirilmesine ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan konular hakkındaki usul ve esaslar her bir üretim tesisi için Kurul Kararı ile belirlenir.

(2) Hibrit tesisin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi, hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisi dışındaki diğer yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olan ve birinci fıkra çerçevesinde tespit edilen elektrik enerjisi üretim miktarını belirler ve her fatura dönemi için Piyasa İşletmecisine ve görevli tedarik şirketine bildirir. İlgili lisans sahibi tüzel kişi, bu fıkra kapsamında yapılacak belirleme için gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ilgili dağıtım şirketine sunmakla yükümlüdür.

(3) Hibrit tesisin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi, birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendi kapsamındaki üretim tesislerinde, bu maddenin uygulanması kapsamında, gerektiğinde yerinde inceleme yapabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulanması kapsamında, Bakanlığın onayladığı elektrik üretim projesinde yer alan kaynak veya yakıt dışında farklı bir enerji kaynağı veya yakıtının kullanıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili dağıtım şirketi söz konusu durumu üç işgünü içerisinde Kuruma bildirir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kapsama girdiği tespit edilen tüzel kişiler, Kurul Kararıyla içinde bulunulan yıl da dahil olmak üzere, YEKDEM kapsamından çıkartılır ve geçmişe dönük olarak YEKDEM kapsamında bulunduğu her bir uzlaştırma dönemi için kendilerine ödeme yapılan birim fiyat ile ilgili uzlaştırma dönemi piyasa takas fiyatı ve sistem marjinal fiyatından küçük olan arasındaki fark ve ilgili uzlaştırma dönemi üretim miktarları kullanılarak hesaplanan bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından katılımcıya fatura edilir ve tahsil edilen bedel takip eden uzlaştırma dönemi YEKDEM gelirine eklenir. İlgili katılımcının lisans sahibi olması halinde Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

(5) Birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde hesaplamalarda dikkate alınan verilerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili dağıtım şirketi söz konusu durumu üç işgünü içerisinde Kuruma ve Piyasa İşletmecisine bildirir. Piyasa İşletmecisi, söz konusu bildirimin kendisine ulaştığı dönemden sonra gelen uzlaştırma döneminde söz konusu bildirim hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltici iş ve işlemleri yapar. Söz konusu gerçeğe aykırı durumun ilgili lisans sahibi tüzel kişinin kusurundan kaynaklandığının Kurul tarafından değerlendirildiği hallerde, söz konusu tüzel kişi hakkında Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2013

28782

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2016

29698