28 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29871

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tescil yenilenmesinde (a) bendinde belirlenen durumlarda Ek-1’de belirtilen ücret alınır. (b) ve (c) bentlerinde belirlenen durumlarda ücret alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirilmesi usul ve esaslarına ilişkin mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57 AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluşlar listesinde yer alan, Türkiye’de yerleşik veya temsilciliği bulunan onaylanmış kuruluşların bu Yönetmelikte belirlenen ilgili teknik mevzuat doğrultusunda onaylanmış ve atanmış kuruluş olarak uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmasına izin verilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar demiryolu araçlarının tescil ve sicil işleminde bağımsız emniyet kuruluşu sertifikasyonu aranmaz.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) TCDD tarafından 24/1/2011 tarihinden sonra tescil ücreti alınıp işletmeye kabul edilen demiryolu araçlarının tescil işleminden ücret alınmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2015

29418

Eki için tıklayınız