28 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29871

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI

VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bitki koruma ürünlerine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bitki koruma ürünleri insan sağlığı ve çevre açısından bu Yönetmelikte belirtilen zararlılık sınıflarına göre sınıflandırılır.”

“(13) Bitki koruma ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz edilemez.

(14) Bakanlıkça izin verilmediği sürece, piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin ambalajları üzerinde yer alan etiket bilgilerinde sticker kullanılarak değişiklik yapılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddesinde belirtilen her türlü bilgi,

3) Bitki koruma ürünü için güvenlik bilgi formu ve bu form için kullanılan veriler.”

“d) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tehlikeli” ibaresi “zararlı”, “tehlike” ibaresi “zararlılık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik esaslarına dayanılarak yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bitki koruma ürünlerinin ambalajlanması; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünlerinin etiketlenmesi, yapılacak sınıflandırma sonrasında zararlı maddeler sınıfına giren ürünlerin; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre; zararlı madde ve karışım sınıfında yer almayan ürünlerin etiketlenmesi ise, bu Yönetmeliğin 17, 18 ve 19 uncu maddelerine göre yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Bitki koruma ürününün ticari adı; önceden ruhsat almış, ruhsat geçerlilik süresi devam eden veya ruhsatı iptal edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin adları ile aynı olamaz.”

“1) Aktif madde miktarı, sıvı bitki koruma ürünü dışındakilerde ağırlık/ağırlık, sıvı bitki koruma ürünlerinde ise ağırlık/hacim olarak yazılır, bunun yanına yaygın adı belirtilir.”

“4) Aktif maddenin adı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekilde olmak zorundadır. Aktif madde aynı Yönetmelikte yer almıyorsa uluslararası düzeyde kabul edilmiş adı verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu örnek üzerinde Bakanlığın uygun görmesi halinde aşağıda açıklanan esaslara göre değişiklik yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bitki koruma ürününün onaylanmış olan etikette yer alan bütün bilgilerinin doğruluğundan ürünün ruhsat sahibi firması sorumludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i yürürlükten kaldırılmış ve EK-2 ile EK-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre firmasınca hazırlanmış etiket örnekleri ve bu etiket örneklerinin oluşturulmasında kullanılan bilgi ve belgeler en geç 31/12/2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu etiketler her türlü sorumluluk firmasına ait olmak şartıyla Bakanlıkça onay işlemleri tamamlanıncaya kadar piyasaya arz edilecek bitki koruma ürünü ambalajlarında kullanılabilir. Bu etiketlerin onay işlemleri 31/12/2017 tarihine kadar Bakanlıkça tamamlanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 31/12/2016’dır. Bu tarihten itibaren EK-2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği’ne uygun etiketlerin kullanılması zorunludur.”

“Daha önce piyasaya arz edilmiş bitki koruma ürünlerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş etiket ile piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin, 30/7/2018 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması gerekmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/3/2011

27885

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2011

28144

Ekleri için tıklayınız