27 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29870

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 26/10/2016

Karar No  : 2016/ÖİB-K-55

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahallesi, 788 no.lu parseldeki 4.100,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 200.000,00 (ikiyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Muhammed İkbal ARVAS’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muhammed İkbal ARVAS’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 196.000,00 (yüzdoksanaltıbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Emrah ERİŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Emrah ERİŞ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.