27 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29870

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 26/10/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-53

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38336 ada, 29 parselde kayıtlı 28.352,31 m² taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Söz konusu taşınmazın, en yüksek teklifi veren Hamlex İnşaat Turizm Güvenlik Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.110.000.- (Birmilyonyüzonbin) TL bedelle satılmasına, Hamlex İnşaat Turizm Güvenlik Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ikinci yüksek teklifi veren Kemal Nasır KANBER’e 1.105.000.- (Birmilyonyüzbeşbin) TL bedel ile satılmasına, Kemal Nasır KANBER’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına

karar verilmiştir.