27 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29870

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 3/A maddesi eklenmiştir.

“Tanımlar

MADDE 3/A – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli listede unvanları belirtilen disiplin amirlerini,

ç) Üst disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli listede unvanları belirtilen üst disiplin amirlerini,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin “Disiplin amirleri” olan madde başlığı “Disiplin amirlerinin belirlenmesi” şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri, bu Yönetmelik ekinde tespit olunan, geçici olarak görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

(3) Ek-1 sayılı listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatını haizdir.

(4) Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) A) MERKEZ TEŞKİLATI kısmının 5-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ bölümünün (a) satırında yer alan “Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Müsteşar” olarak değiştirilmiş, üst disiplin amiri sütunundan “Müsteşar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (b) ve (c) satırındaki “Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Müsteşar” olarak değiştirilmiştir.

b) A) MERKEZ TEŞKİLATI kısmının 7-MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI bölümünün (b) satırında yer alan “Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Avukat” ibaresi, 8-GENEL MÜDÜRLÜKLER bölümünün (ç) satırına “Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Avukat” ibaresi eklenmiştir.

c) B) TAŞRA TEŞKİLATI kısmının 1-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ bölümünün (b) satırına “Sivil Savunma Uzmanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Avukat” ibaresi eklenmiştir.

ç) Ç) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI kısmının 1-ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ İLE TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ bölümünün (c) ve (ç) satırlarına “Sivil Savunma Uzmanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Avukat” ibaresi eklenmiştir.

d) Ç) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI kısmının 1-ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ İLE TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ bölümünün (a) satırında yer alan “Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü”, (b) satırında yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü”, (c) satırında yer alan “Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü” ve (ç) satırında yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü” ibareleri “İlgili Genel Müdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/9/2013

28779

2-

24/7/2014

29070