25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

Ek-1      Kurumsal Eğitmen (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2      Kurumsal Eğitmen (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3      Halı Temizleme ve Bakım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4      Cam Filmi Uygulamacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5      Folyo Uygulamacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6      Lastik Bakım Onarımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7      Galeri Açma Makinesi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8      Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9      Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10    Fidan Yetiştiricisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-11    Meyve Yetiştiricisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-12    Sebze Yetiştiricisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-13    Tohum Yetiştiricisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-14    Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-15    Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-16    Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-17    Gerontolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı