25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/11)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

Ek-1 Makine Operatörü (Deri İşlenti) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Araç Temizlik, Bakım ve Koruma Görevlisi (Seviye 3)  Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Bina Dış Cephe Temizlik Elemanı (Seviye 4)  Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Havuz Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı