25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10)

MADDE 1 – 25/8/2009 tarihli ve 27330 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-3 ve Ek-20’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2009

27330 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/4/2016

29688 (Mükerrer)

 

EKLER

Ek-3  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-20  Topoğraf (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı