25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, yaprak sigara kağıdının üretimi, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin denetimine yönelik usul ve esasları, bu mamulün tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak suretiyle düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması ile yaprak sigara kağıdının; piyasaya arz koşulları, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile bunların ilgili mevzuat uyarınca izin, izleme ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ı) bendi ve altıncı fıkrası ile 9 uncu maddesinin (B) fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim paket: Yaprak sigara kağıdının perakende satışında kullanılan geri dönüşümü mümkün olan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

b) Deneme üretimi: Tesisin, projeye ve üretilmesi planlanan yaprak sigara kağıdının üretimine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi öncesinde Kurum tarafından görevlendirilen teknik heyet gözetiminde yapılan üretimi,

c) Fire: Yaprak sigara kağıdının üretim faaliyetleri esnasında makinenin üretime hazırlanması sürecinde meydana gelen ya da yol verme, kesme, yapıştırma ve ezilme hataları nedeniyle oluşan atıkları,

ç) Firma: Yaprak sigara kağıdı üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Grupman: İçerisine aynı mamulat çeşidi bazında birden fazla yaprak sigara kağıdı birim paketi konularak perakende satışa sunulan geri dönüşümü mümkün olan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

e) Girdi: Yaprak sigara kağıdı üretiminde kullanılan kağıt, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil her tür madde veya ögeyi,

f) Hammadde: Yaprak sigara kağıdı üretiminde kullanılan kağıdı,

g) Kanun: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

ğ) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

h) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ı) Makine: Ana gövde, sabit ve hareketli mekanik parçalar ile pnömatik, hidrolik, elektrik, elektronik ve kumanda gibi elemanlardan oluşan her bir düzenekler bütününü,

i) Malzeme: Yaprak sigara kağıdı üretiminde kullanılan hammadde dışındaki diğer maddeleri,

j) Mamulat çeşidi: Aynı veya farklı marka adı altında üretilen yaprak sigara kağıdının fiziksel özellikleri ve girdileri ile birim paket tipi ya da tasarımı yönünden farklılık arz eden her bir çeşidini,

k) Marka: Firmanın üretimini ve/veya ticaretini yaptığı mamulleri, diğer mamullerden ayırt etmeye yarayan ve ilgili kuruluşlarca tescil edilen işareti,

l) Yaprak sigara kağıdı: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan kağıdı,

m) Yetkili firma: Bandrollü Ürün İzleme Sistemi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen yetki belgesini haiz firmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim Tesisi Kurulmasında Aranacak Şartlar, Tesis Kurma İzni

Üretim tesisi kurulmasında aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye’de yaprak sigara kağıdı üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada teorik olarak iki milyar adet, yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makineleri içeren tesis kurmaları şarttır.

b) Tesis yeri, Organize Sanayi Bölgesi ya da sanayi alanında, en az 1.000 m2’lik kapalı alana sahip müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenir.

c) Kurulacak üretim tesisinde hammadde, malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı olur.

ç) Üretim akışı ile makineler, üretilmesi planlanan ürünün üretim şekline uygun olacak şekilde projelendirilir.

Tesis kurma izni

MADDE 6 – (1) Türkiye’de yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurulabilmesi için Kurumdan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

(2) Yaprak sigara kağıdı üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Kuruma iletirler:

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ait imza sirküleri.

b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.

c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numarası ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Kurumca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyan.

ç) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası.

d) Kurulacak tesis sahası için imar mevzuatı çerçevesinde alınacak imar durumunu gösterir belge.

e) 23 üncü maddede belirtilen başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

(3) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

(4) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben en geç otuz gün içinde Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, ilgili mevzuat, projenin uygulanabilirliği, tesis üniteleri ile makine yerleşim planı, üretim akışı, projenin üretilmesi planlanan yaprak sigara kağıdının üretimine uygunluğu göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(5) Başvuru, dördüncü fıkra gereğince hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca izin verilenlere, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla, belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin, başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilmiş sayılır.

(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik ve/veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurulur. Başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunan proje revizyonunda kapasite artışı olduğu takdirde, Kurumca hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedel farkının Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla Tesis Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.

(7) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası inşasını, temin edilecek makineler listesinde yer alan makinelerin yurt içi ve/veya yurt dışından temini ile tesise kurulumunu, kurulumu gerçekleştirilen makinelerin çalışma testleri ile Kurum uzmanları nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını kapsar.

(8) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıla kadar ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade edilmez. Aynı gerçek veya tüzel kişinin, aynı adresle ilgili tekrar müracaatı durumunda daha önce gerçekleştirilemeyen sebepler ayrıntılı olarak rapor edilerek Kuruma sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.

(9) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilen üretim tesisi için, 18 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrası ile 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükümleri kapsamında işlem tesis edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üretim ve Faaliyet İzni, Üretim ve Faaliyet İzni Temdidi ile Proje Tadilatı

Üretim ve faaliyet izni

MADDE 7 – (1) Türkiye’de yaprak sigara kağıdı üretimi yapılabilmesi için; 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen makinelerin çalışma testleri ile Kurum uzmanları nezaretinde yapılan deneme üretimleri hariç olmak üzere Kurumdan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

(2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almak için Kuruma başvurur.

(3) Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddede beyan edilen hususlar mahallinde veya dosya üzerinden denetlenir ve deneme üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin rapor inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(4) Başvuru, üçüncü fıkra gereğince hazırlanan raporun, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunanlara 23 üncü maddeye göre hesaplanan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli, süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(5) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi belge veriliş tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.

(6) Deneme üretiminde üretilen yaprak sigara kağıtlarının piyasaya arzına, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilmesinde aranan şartların bulunduğunun tespit edilmesi kaydıyla Kurumca izin verilebilir.

(7) Firmalar tarafından, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili değişiklikler en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(8) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, tesis sahası dışında Kurumdan izin almak kaydıyla ek mamul ambarı, en geç on beş gün içinde bildirimde bulunmak şartıyla da ek hammadde ve malzeme ambarı kurulabilir. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(9) Tesiste, Kurumca izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir üretim yapılamaz.

(10) Yaprak sigara kağıdı üretimi için iç veya dış piyasadan temin edilen hammaddeler mahrecine iade haricinde satışa konu edilemez.

(11) Yurt içi piyasa arz ve/veya ihracat amacıyla üretilen yaprak sigara kağıtları, mamul ambarında mamulat çeşidi bazında sınıflandırılmasına ve denetimlerde sayılmasına imkan verecek şekilde depolanır.

(12) Üretim tesisi ile tesis dışındaki hammadde ve mamul ambarlarının ana giriş kısmında, yerden en az 3 metre yükseklikte, okunabilir ve algılanabilir büyüklükte, asgari ticaret unvanı ve logosu ile tesiste üretim kategorisinin, ambarlarda ambar adının yazılı olduğu tabelaya yer verilir.

(13) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi için 18 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(14) Üretim tesisinde, yurt içi piyasaya arz ve/veya ihraç amacıyla, marka tescil belgesi ya da markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi olmayan mamulat çeşidinin üretimi yapılamaz.

(15) Üretim ve faaliyet izninde ya da bu iznin temdidinde aranan izinler Kurum internet sitesinde ilan edilir.

(16) Yaprak sigara kağıdının fire oranlarının hesaplama yöntemlerinin usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Üretim ve faaliyet izni temdidi

MADDE 8 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesini temdit ettirmek isteyen firma, süre bitiminden en az doksan gün önce Kuruma başvurur.

(2) Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartların sağlanmaya devam edildiğine dair hususlar başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden incelenir. Başvuruya ilişkin rapor, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerin yanı sıra 7 nci maddenin on beşinci fıkrası gereğince belirlenen yasal izinlerin varlığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Bu rapor, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

(3) Uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, bedel alınmaksızın geçerlilik süresinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle uzatılır. Uygun bulunmayanlara belge verilmesinde aranan şartların sağlanması için en fazla bir yıl süre verilir. Verilen süre içinde çalışmalara başlanıldığının ancak bitirilemediğinin belirlenmesi durumunda, firmanın talebi halinde yüz seksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre sonunda da aykırılığın devam etmesi halinde Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi temdit edilmez.

(4) Belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde, bu durumun firmaya bildirildiği tarihten itibaren üretim yapılamaz.

(5) Bildirim tarihi itibarıyla tesiste bulunan makineler ile mamul ve hammaddeler en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden tespit edilerek kayıt altına alınır.

(6) Talep edilmesi halinde, belgesi temdit edilmeyen üretim tesisi için 18 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(7) Temditte, tesisin yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makineyi içermesi şartı aranmaz.

(8) Firmanın kusur ve kontrolleri dışında, idari veya yargı mercilerinin tasarrufları ya da mevzuat değişiklikleri nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde istenilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, şartların sağlanamama gerekçeleri de dikkate alınarak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin temdit edilmesi talebi Kurum tarafından karara bağlanır.

Proje tadilatı

MADDE 9 – (1) Üretim tesisinin projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi Kurumdan izin alınır ve/veya bildirimde bulunulur.

(2) Yaprak sigara kağıdı imalat makinesinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinenin; yurt içinde aynı firmanın yeni veya eski bir tesisine nakli, başka bir firmaya devri, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile makinede revizyon yapılması amacıyla geçici olarak yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki bir makine üreticisine gönderilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kurumdan izin alınır.

(3) Yaprak sigara kağıdı imalat makinesi dışındaki diğer makinelerin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinelerin; yurt içinde aynı firmanın eski veya yeni bir tesisine nakli, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

(4) Kurum izniyle yapılan işlerde talebe bağlı olarak makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, proforma fatura, belge ve içeriği Kurum tarafından belirlenen taahhütname ile Kuruma başvurulur.

(5) Tamamlanmış başvurular, en geç kırk beş gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunan başvurulardan; üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 23 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurum hesabına yatırılması halinde Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında ise uygunluk belgesi bedeli alınmaksızın izin verilir. Uygunluk belgesi bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(6) Verilen izin kapsamında proje tadilatını gerçekleştirecek firma, kontrol için en geç işlem başlangıç tarihine kadar Kuruma müracaat eder.

(7) İşlem bitim tarihine kadar mahallinde yapılacak teknik denetimde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olduğunu belirten raporun Kuruma ibrazından sonra, Kurumca işlemin verilen izne uygunluğunun tespiti halinde, Kurum tarafından proje tadilatının tamamlandığı firmaya bildirilir. Makine ilavelerinde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olmadığının tespiti halinde ise ithal edilen makinelerin ilgili mevzuat gereğince yurt dışı edilmesi firmadan istenir ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Yurt içinden temin edilen makineler ise firma tarafından sökülerek tesis sahası dışına çıkarılır.

(8) Üçüncü fıkra gereğince bildirime tabi proje tadilatı işlemlerinde işin özelliğine göre makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, taahhütname, proforma fatura, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, işlem öncesi Kuruma bildirilir. Kurum gerektiğinde bu işlerin teknik denetimini yapar.

(9) İkinci fıkrada belirtilen yaprak sigara kağıdı imalat makinesi, Kurum iznini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle düzenlenen Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.

(10) Bu madde kapsamında üretim tesisine ilave edilecek makinelerin, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması zorunludur. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunan yurt içinde kurulu üretim tesisleri arasındaki makine devirlerinde bu şart aranmaz.

(11) Üretim tesisinin yıllık asgari üretim kapasitesi şartını ortadan kaldıracak şekilde proje tadilatı izin talebinde bulunulamaz.

(12) İkinci fıkra kapsamında verilen proje tadilat izni, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi veriliş tarihinden itibaren on sekiz ay geçerlidir. Bu süre içinde tadilatını tamamlayamayacak durumda olan firmalara, ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren yüz seksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre içinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı, izin kapsamında kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Gerçekleştirilmeyen kısım, talepte bulunulması halinde yeni proje tadilatı olarak değerlendirilir. Aynı gerçek veya tüzel kişinin, aynı adresle ilgili tekrar müracaatı durumunda daha önce gerçekleştirilemeyen sebepler ayrıntılı olarak rapor edilerek Kuruma sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hammadde Temini, Yaprak Sigara Kağıdının Piyasaya Arzı, İhracat,

İthalat ve Bandrol Uygulaması ile Satış Hizmet Bedeli

Hammadde temini

MADDE 10 – (1) Firmalar, ihtiyaçları olan hammaddeleri Kuruma bildirimde bulunmak suretiyle iç veya dış piyasadan temin edebilirler.

(2) Üretim ihtiyacının gerektirdiği hammadde miktarı; yaprak sigara kağıdı imalat makinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin ilgili mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu hesaplanan rakamın bir yıla tamamlanması ile bulunan miktarın üç katı esas alınmak suretiyle belirlenir.

(3) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde veya deneme üretiminde kullanmak amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla iç veya dış piyasadan hammadde temin edebilir.

(4) Bu madde uyarınca Kuruma bildirimde bulunulması ya da izin alınması, ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Hammadde, üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile temin edilir.

Yaprak sigara kağıdının piyasaya arzı

MADDE 11 – (1) Firmalar ürettikleri yaprak sigara kağıdını Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi almak kaydıyla serbestçe fiyatlandırabilir, doğrudan toptan satıcılara satabilir. Kurumdan tütün mamulü toptan satış belgesi almak suretiyle perakende satıcılara da satabilirler.

(2) Yaprak sigara kağıdı satmak isteyenlerin, 7/1/2011 tarihli ve 27808 saylı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Yönetmelik gereğince, satışın niteliğine göre tütün mamulü toptan ve/veya perakende satış belgesi alması zorunludur.

Piyasaya arz izni

MADDE 12 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmalara, mamulatın ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu tespit edildikten sonra her bir mamulat çeşidi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir.

(2) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında mamulat çeşidine ait aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) Fiziksel özellikler.

b) Girdi bildirim ve toksikolojik veri tabloları.

c) Ölçü bilgileri yer alacak şekilde birim paket ve grupman tasarımları, grupman olarak şeffaf ambalaj kullanılması halinde şeffaf ambalaj üzerindeki etiket tasarımı.

ç) Birim paketin; varsa açma şeridi ile grupman açma şeridine ilişkin bilgi.

d) Grupmanda uygulanacak sağlık uyarıları uygulama planı.

e) Üretim kodlama veya benzeri bir işaretleme bilgisi.

f) Marka tescil belgesi.

g) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

(3) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu; bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurum tarafından hazırlanan ikincil düzenlemeye göre tespit edilir.

(4) Başvurular, tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Verilen izin kapsamında üretilen birim paket ve grupman örneklerinden birer adedi ile 23 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kuruma gönderilir. Gönderilen numunelerin uygunluğunun belirlenmesi ve belge bedelinin Kurum hesabına yatırıldığının teyit edilmesi halinde firmaya belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir. Süresi içinde; numuneleri göndermeyen veya belge bedelini yatırmayan firmanın bu izni iptal edilmiş sayılır.

(5) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin birim paketinde aşağıdaki bilgi, ibare ve uyarıların bulunması zorunludur:

a) Kategorisi, marka adı, aynı marka adı altında üretilen mamulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibaresi, miktar bilgisi, barkod.

b) “Tütün içmek öldürür – hemen bırakın” genel uyarısı.

c) “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” uyarısı.

ç) “TAPDK izniyle üretilmiştir” ibaresi.

d) Üretici firma ticaret unvanı.

e) Üretim tesisi adresi ile asgari ay ve yıl olarak üretim zamanını belirleyecek kodlama bilgisi.

(6) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin grupmanında; beşinci fıkranın (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlara ilave olarak sağlık uyarıları ile “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bilgisinin bulunması zorunludur.

(7) Marka tescili ve/veya lisans sözleşmesine ilişkin olarak meydana gelen değişiklikler otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(8) Piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdının arz tarihi, perakende satış fiyatı ile fiyat değişikliklerinin, piyasaya arz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(9) Markanın veya lisans hakkının kullanımını ortadan kaldıracak nitelikte marka tescili ve/veya lisans sözleşmesinde meydana gelen değişikliklerde, bu değişikliğin geçerli olduğu tarih itibariyle Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilen mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak piyasadan toplatılır.

(10) Dokuzuncu fıkra ile Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hallerin dışında Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin iptali istemiyle Kuruma yapılan başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Alınan kararda aksi bir süre belirtilmemiş ise kararın bildirim tarihi itibariyle belge iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilmiş mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak piyasadan toplatılır.

(11) Yaprak sigara kağıdı, birim paketleri içinde 25, 50, 75 ve 100 adet yaprak sigara kağıdı bulunacak şekilde, grupmanlarda ise defter tipi yaprak sigara kağıdında 90 adet, diğer tip yaprak sigara kağıtlarında 50 adet birim paket bulunacak şekilde piyasaya arz edilir.

(12) Yaprak sigara kağıdı, içine kıyılmış tütün veya tütün harici herhangi bir madde sarılmak suretiyle piyasaya arz edilemez.

(13) Yurt içi piyasaya arz veya ihracat amacıyla üretilen mamulat çeşitlerinin birim paket ve grupmanlarında üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisine, grupmanların konulduğu kolilerde etiket bilgisine yer verilir.

(14) Beşinci, altıncı ve on üçüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Piyasaya arz izni güncellemesi

MADDE 13 – (1) Firmalar, Kurum tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan bir mamulat çeşidinin girdilerinde veya piyasaya arz ambalajında herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Kurumdan güncelleme kapsamında gerekli izni almak zorundadırlar. Fiziksel özellikleri ile üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisindeki değişiklikler işlem öncesi Kuruma bildirilir.

(2) Firmalarca piyasaya arz ambalajında kullanılan ayırt edici ibarenin değiştirilmesine yönelik güncelleme kapsamında başvuruda bulunulamaz.

(3) Ayırt edici ibare, en fazla bir öğeden oluşur.

(4) Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan zorunluluklar hariç olmak üzere, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin belge veriliş tarihinden itibaren yüz seksen gün süre geçmeden aynı belgenin güncellenmesi için başvuruda bulunulamaz.

(5) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi güncelleme başvurusunda, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte değişikliğe konu olan belgeler Kuruma ibraz edilir. Güncelleme başvurusunun değerlendirilmesinde ise 12 nci maddenin ilgili hükümleri uygulanır.

(6) Piyasaya arz uygunluk belgesinin güncellenmesine karar verilmesi halinde, belge düzenlenmeden önce mevcut belge Kuruma iade edilir.

Yaprak sigara kağıdı ihracatı

MADDE 14 – (1) İkinci fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren firma, ürettiği yaprak sigara kağıdını serbestçe ihraç edebilir.

(2) Birinci fıkra gereğince yapılacak yaprak sigara kağıdı ihracatında, üretim öncesi aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) Birim paket ve grupman örneği.

b) Üretim kodlama bilgisi.

c) İhraç ülkesi bilgisi.

ç) Marka tescil belgesi.

d) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

(3) İç piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdının birim paket ve grupmanları kullanılarak üretilip ihraç edilecek yaprak sigara kağıdının birim paket ve grupmanları üzerinde, “İhracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edileceği ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde yer alması zorunludur.

(4) Yaprak sigara kağıdı ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilir.

Yaprak sigara kağıdı ithalatı

MADDE 15 – (1) Firmalar, marka bazında bir takvim yılı içinde en az iki milyar adet fiili üretime ulaşmaları halinde aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilir, fiyatlandırabilir ve satabilirler.

(2) Marka bazında yaprak sigara kağıdı ithal etme hakkını elde eden firmalar, her ithal partisi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Kurumdan alınan Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Marka bazında ithalat hakkını kazanan firmanın bu hakkı söz konusu takvim yılı için geçerlidir.

(4) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi başvuruları, 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılır. Aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine göre değerlendirilerek başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunan talepler firmaya bildirilir. Firma şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Başvuru Formu ve ithal edilecek birim paket ve grupman örneklerinin yanı sıra 23 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi talebinde bulunur. Uygun bulunan mamulat çeşidine ait örneklerin ekspertiz raporu ile mutabık olması halinde en geç yedi gün içinde ithalatı yapılacak mamulat çeşidine ilişkin bilgiler, Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle düzenlenen Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.

(5) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi verilen mamulat çeşidi için, ithaline izin verilen miktar ile sınırlı olmak üzere belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi de verilir.

(6) İthal edilecek yaprak sigara kağıdı birim paket ve grupman ambalajları üzerinde “TAPDK izniyle ithal edilmiştir.” ibaresinin yazılması zorunludur.

(7) Firmaların, test ve numune amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla yapacakları yaprak sigara kağıdı ithalatında bu maddede sayılan şartların varlığı aranmaz.

(8) Birinci fıkrada belirtilen fiili üretim rakamı, iç piyasaya arz ve ihracat amaçlı üretim rakamlarının toplamından oluşur.

Bandrol uygulaması ve satış hizmet bedeli

MADDE 16 – (1) Üretilen ve ithal edilen yaprak sigara kağıtları, tütün mamulleri ile makaronda olduğu şekliyle Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri çerçevesinde tanımı yapılmış olan bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilir. Yaprak sigara kağıdında bandrol, grupmana uygulanır.

(2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almayan gerçek ve tüzel kişiler ile firmaların bandrol talepleri, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.

(3) 23 üncü madde kapsamında alınacak satış hizmet bedeli; firmalarca, 20 nci madde kapsamında düzenlenerek müteakip ayın on beşinci gününe kadar Kuruma gönderilecek olan aylık raporlarda belirtilen birim paket üretim miktarları üzerinden, bu üretim raporlarının en son bildirim tarihini takip eden on beş gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Belirtilen süre içinde yatırılmayan satış hizmet bedeli kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. İthal edilen yaprak sigara kağıtlarındaki satış hizmet bedeli ise ithal edilen mamulatın gümrükte yapılacak ekspertiz muayenesinden önce Kurum hesabına yatırılır. Satış hizmet bedelinin yatırılmasına müteakip ekspertiz işlemleri yapılır.

(4) Satış hizmet bedeli; ithal edilen hammadde ve mamuller için verilen hizmetleri, üretimde kullanılan hammaddelere ilişkin düzenleme hizmetleri, piyasa gözetim ve denetim hizmetleri, üretimin kontrol ve gözetim hizmetleri, üretim ve piyasaya arz aşamalarında yürütülen her türlü gözetim ve denetim hizmetleri, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitim hizmetleri, sektörde yer alan firmalara yönelik bilgilendirme hizmetleri, sektörle ilgili araştırma geliştirme hizmetleri ve Kurum genel giderlerinden sektöre düşen pay karşılığı belirlenen bedel toplamından oluşur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Yeri Değişikliği, Devir ve Kapatma

Tesisin kuruluş yeri değişikliği

MADDE 17 – (1) Üretim tesisinin kuruluş yerinin değiştirilmesi Kurumun iznine tabidir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından, tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları sağlayacağına dair belgelerin yanı sıra 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanlara, tesis kuruluş yeri değişikliği izni verilir.

(3) Kurum izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime hazır hale getiren firma, 7 nci maddenin on beşinci fıkrası gereğince Kurum internet sitesinde ilan edilen izinler ile birlikte Kuruma müracaat ederek Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin güncellenmesi talebinde bulunur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi belge bedeli alınmaksızın güncellenir.

Devir

MADDE 18 – (1) Üretim tesisinin devri Kurumun iznine tabidir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar, devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte devir izni öncesi Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste bulunan devre konu hammadde ve mamuller ile yaprak sigara kağıdı imalat makineleri tespit edilerek inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanlara, tesis devir izni verilir.

(3) İzni müteakiben devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra, devralan gerçek veya tüzel kişi Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin güncellenebilmesi için devir sözleşmesi ile birlikte en geç otuz gün içinde Kuruma müracaat eder. Kurumca yerinde inceleme yapılarak, uygunluğun belirlenmesi halinde yeni belgeler düzenlenerek devralan firmaya verilir.

(4) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi, bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan haller dışında bir bütün olarak hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredilemez.

(5) Talep edilmesi halinde, Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamında Tesis Kurma Uygunluk Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde bulunan makineler ile hammadde ve mamuller için aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:

a) Makine ve ekipmanlardan yaprak sigara kağıdı imalat makinelerinin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile aynı kategorideki başka bir firmaya devri için işlem öncesi Kurumdan izin alınır. Diğer makinelerin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.

b) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla tespit edilen miktar ile sınırlı ve bir defaya mahsus olmak üzere izin verilebilir ya da Kurumun gözetimi ve denetimi altında imha edilir.

c) Hammaddelerin ihracı, imhası, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı için işlem öncesi Kurumdan izin alınır. İmhası, Kurumun gözetimi ve denetimi altında yapılır.

ç) Hammadde, mamul ve makinalar için, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla üretim tesisinde bulunan ve tespiti yapılan miktarlar esas alınır.

(6) Devrin, tesisin yer değişikliğini de içermesi durumunda, yer değişikliğine bağlı olarak yapılan işlemler 17 nci maddedeki hükümlere tabidir.

Tesisin faaliyetinin sona erdirilmesi ve/veya kapatılması

MADDE 19 – (1) Üretim tesisin faaliyetinin sona erdirilmesi ve/veya kapatılması için Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur. Bu işlemler Kurumun gözetim ve denetimi altında gerçekleştirilir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından alınan, üretim tesisinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve kapatılması kararı Kuruma bildirilir. Bildirimin ardından Kurum tarafından en az bir uzmanın bulunduğu heyet görevlendirilerek tesiste bulunan makineler, hammadde ve mamul stokları ile Kuruma karşı yükümlülükleri tespit edilir ve Kurum tarafından değerlendirilerek en geç altmış gün içinde kapatma işlemi sonuçlandırılır.

(3) Tesiste tespiti yapılan makineler ile hammadde ve mamul stoklarının; devri, nakli, yurt dışı edilmesi, imha, satış ve iade işlemleri gerekli görülen hallerde Kurumun gözetimi veya denetimi altında yapılır.

(4) Bu madde uyarınca bildirimde bulunulması üzerine Kurum tarafından yapılan işlemler firmanın diğer yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıtlar, Belge Saklama Süresi, Denetim, Uygunluk Belgesi ve Satış

Hizmet Bedelleri ile Yaprak Sigara Kağıdının İmhası

Kayıtlar

MADDE 20 – (1) Firmalar tarafından, hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu diğer ambarlara sevk edilen mamul miktarları, satışlar ve iadeler onaylı raporlar halinde Kuruma bildirilir.

(2) Raporların içeriği ve düzenleme esasları ile bildirim şekli ve süreleri Kurum tarafından bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde belirlenerek Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle firmalara duyurulur.

(3) Firmaların aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları zorunludur:

a) İthal edilen, yurt içinden temin edilen, üretimde kullanılan, üretimde kullanılmaksızın başka bir yere sevk edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan hammaddelere ilişkin kayıtlar.

b) Üretilen, ithal edilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade alınan, ihraç edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan yaprak sigara kağıtlarına ilişkin mamulat çeşidi bazında kayıtlar.

c) Temin edilen, üretimde kullanılan, kullanılmayan, ıskartaya ayrılan, imha ve iade edilen bandrole ilişkin kayıtlar.

Belge saklama süresi

MADDE 21 – (1) İlgili mevzuatında daha uzun bir saklama süresi öngörülmediği sürece, 20 nci madde uyarınca tutulması gereken kayıtlar, elektronik ortama aktarılmış kopyaları da dahil olmak üzere, firma tarafından düzenlendikleri yıl sonundan itibaren beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.

Denetim

MADDE 22 – (1) Yaprak sigara kağıdı sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin; üretim tesislerinin kurulması, üretim ve faaliyet izni, proje tadilatı, tesisin yer değişikliği, faaliyetinin sona erdirilmesi, kapatılması, her türlü devir işlemleri, yaprak sigara kağıtlarının üretimi, iç ve dış ticareti ile ilgili tüm işlemleri Kurumun denetimine tabidir.

(2) Firmaların üretim tesisleri Kurum tarafından teknik denetime tabi tutulur.

(3) Kurum tarafından gerek görülen bilgi, belge ve numune istemlerine, denetim ve gözlemlere sınai veya ticari gizlilik mülahazalarıyla dahi olsa firmalarca engeller konulamaz.

(4) Kurum tarafından istenen her türlü bilgi ve belgelerin en geç on beş gün içinde verilmesi ile gerekli görülen tesis ve yerlerin talep edilen süre içinde inceleme ve denetime açılması zorunludur.

(5) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilen üretim tesisleri ile 8 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisleri, tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar Kurum tarafından inceleme ve denetime tabi tutulur.

Başvuru, uygunluk belgesi ve satış hizmet bedellerinin belirlenmesi

MADDE 23 – (1) 6 ncı madde kapsamında yapılan yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurma izni başvuruları için on beş bin Türk Lirası başvuru bedeli alınır. Bu bedel ikinci fıkra kapsamında tahsil edilecek Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için hesaplanacak bedelden mahsup edilir.

(2) 6 ncı madde kapsamında verilecek olan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli olarak, her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına altı bin beş yüz Türk Lirası alınır.

(3) 7 nci madde kapsamında verilecek olan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli olarak, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin iki katı alınır.

(4) 9 uncu madde kapsamında verilecek olan Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi bedeli olarak, üretim kapasitesi artışına neden olan proje tadilatları ile sınırlı olmak üzere, her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için altı bin beş yüz Türk Lirası alınır.

(5) 12 nci madde kapsamında verilecek olan Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bedeli olarak, iki bin üç yüz yirmi dört Türk Lirası alınır.

(6) 15 inci madde kapsamında verilecek olan Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi bedeli olarak, iki bin üç yüz yirmi dört Türk Lirası alınır.

(7) İkinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesinden küçük miktarlar için bedel hesaplaması kıstelyevm esasına göre yapılır.

(8) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında verilen satış hizmet bedeli olarak, her bin adet yaprak sigara kağıdı için elli Kuruş satış hizmet bedeli alınır.

(9) İkinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarda belirtilen uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ile satış hizmet bedeli, 2016 yılı için geçerli olup, müteakip her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul kararıyla artırılmak suretiyle yeniden belirlenir.

(10) Uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ile satış hizmet bedelinin ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarında 2016 yılı için geçerli olmak üzere belirlenmesi ve dokuzuncu fıkraya göre de müteakip her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere artırılacak olması; Kurulun Kanundan kaynaklanan satış ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarların yeniden tespiti yetkisini ortadan kaldırmaz.

(11) Uygunluk Belgesi başına alınacak bedellerin belirlenmesinde esas alınan kapasite; yaprak sigara kağıdı imalat makinelerinin, bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin ilgili mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu bulunacak rakamın bir yıla tamamlanması ile hesaplanır.

Yaprak sigara kağıdı ve/veya hammaddelerin imhası ile geri kazanım işlemleri

MADDE 24 – (1) Yaprak sigara kağıdı ve/veya hammaddelerin imhası ile yaprak sigara kağıdının geri kazanım işlemleri Kurum izni ve gerektiğinde nezaretinde veya Kurumun tespiti sonrasında Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.

(2) İmha edilecek yaprak sigara kâğıtları, üretim tesisinde parçalanması, kıyılması ve/veya kullanılamayacak hale getirilmesi sonrasında imha mahalline sevk edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Kanunun 8 inci maddesinde sayılan idari yaptırımlar uygulanır.

Kurum internet sitesinde yayınlanacak formlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince şekli ve içeriği Kurumca belirlenecek olan;

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Başvuru Formu,

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi gereğince istenilen fizibilite raporu,

c) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 9 uncu maddenin dördüncü ve sekizinci fıkraları gereğince istenilen beyan ve taahhütnameler,

ç) 6 ncı maddenin yedinci fıkrası ile 9 uncu maddenin dördüncü ve sekizinci fıkrası gereğince istenilen temin edilecek makineler listesi ve makine teknik bilgi listesi,

d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince istenilen fiziksel özellikler,

e) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince istenilen Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları,

Kurum internet sitesinde ilan edilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurumdan sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlardan bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle tesislerinde yaprak sigara kağıdı imalat makinesi bulunanlar, her bir mamulat çeşidi için Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi alması kaydıyla bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle yaprak sigara kağıdı üretim ve ticareti yapabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler, bir yıllık süre bitimine kadar bu Yönetmeliğe uygun yaprak sigara kağıdı üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almamaları halinde yaprak sigara kağıdı üretim ve ticareti yapamazlar.

(3) Kurumdan; sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar tesislerinde bulunan yaprak sigara kağıdı üretimi ile ilgili makinelerini, bu Yönetmeliğe göre kuracakları yaprak sigara kağıdı üretim tesisine nakledebilir. Bu madde kapsamında nakledilecek makineler için, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması şartı aranmaz.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumdan sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar, bu Yönetmeliğe uygun yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurmamaya karar vermeleri halinde, üretim tesislerinde bulunan yaprak sigara kağıdı üretimi ile ilgili makineleri yurt dışı edebilir, hurdaya ayrılmak suretiyle imhasını ve hurda olarak satışını yapabilir ya da başka bir firmaya devredebilir. Bu işlemlerden herhangi birisi yapılmadığı takdirde en geç 31/12/2017 tarihine kadar tesiste bulunan yaprak sigara kağıdı üretimi ile ilgili makineler sökülerek depoda muhafaza edilir. Bu fıkra kapsamında firmalara yapılacak makine devirlerinde, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması şartı aranmaz.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasına uygun işlem yapılanların, bu maddenin birinci fıkrası hükümleri kapsamındaki hakları saklıdır.

Formların internet sitesinde yayınlanmaları için azami süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddede belirtilen formlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde Kurum internet sitesinde ilan edilir.

Fiziksel özelliklerin yayımlanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, yaprak sigara kağıdı için istenilen fiziksel özellikler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde Kurul kararı ile belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.