25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Gözetim uygulaması, Ek I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve madde adı belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili GTİP’ten brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen gözetim belgesi ile ithal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-II/1’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması, Ek-II/2’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler ve Ek-II/3, Ek-II/4, Ek-II/5, Ek-II/6 ile birlikte eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir.

Bu maddede belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesini müteakip Genel Müdürlük tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Gözetim belgesi, Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda veya bunun mümkün olmaması halinde fiziksel olarak düzenlenir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Bu Tebliğ kapsamında gözetim belgesinin Genel Müdürlük tarafından elektronik olarak düzenlenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

Elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, gözetim belgesi fiziksel olarak düzenlenir. Fiziksel olarak düzenlenen gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Fiziksel olarak düzenlenen gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi, ayrıca fiziksel olarak düzenlenmiş olması halinde gözetim belgesinin aslı veya gözetim belgesinin zayii durumunda zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Ek I’de belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin EK II/1 ve EK II/2’si, Ek-II/1 ve Ek-II/2 olarak ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe ekteki Ek-II/3, Ek-II/4, Ek-II/5 ve Ek-II/6 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız