25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KENAM): Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, engelli bireylerin bilgi ve becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek olacak eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek ve konu ile ilgili geliştirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan engellilik konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Karabük ve çevresindeki iller başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, bilgileri güncellemek, bilimsel veri tabanını oluşturmak,

c) Engelli bireylerin topluma katılımını sağlamak ve onları üretken hale getirmek, engellilerin istihdamına yönelik her türlü eğitim, araştırma ve projeleri gerçekleştirmek, konuyla ilgili önerileri resmi ve özel kurum ve kuruluşlara bildirmek, engelli istihdamını teşvik edici çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

ç) Engellilerin durumlarına uygun eğitimleri verecek imkanları hazırlamak ve uygulamak ve engelli kişilerin zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerinin tam olarak geliştirilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

d) Engellilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, resim, el sanatları gibi uygun sanatsal aktiviteler düzenlemek, faaliyetleri sergilemek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını arttırmak,

e) Engellilere yönelik olarak eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak, katılımcı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek,

f) Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışma yapan diğer kurumlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,

g) Engelli bireye sahip ailelere psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak her türlü yönlendirici ve bilgilendirici eğitim programları uygulamak ve engellilere yönelik çalışanların eğitilmelerini hedefleyen çalışmalar hazırlamak ve yürütmek,

ğ) Engellilik konusunda araştırmalar yapan farklı disiplinlerdeki bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

h) Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

ı) Engellilerin tedavi, rehabilitasyon ve eğitimlerine yönelik yapılan bilimsel nitelikteki çalışmaları yakından takip ederek engelli ailelerini ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek için yayımlamak,

i) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili faaliyet gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları veya idari personel arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Merkezin amacına uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, kararları Rektöre sunmak ve uygulamak,

ç) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek,

e) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak,

f) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

g) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları ve/veya Üniversite dışından konusunda uzman dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

d) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez elemanlarının; eğitim uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek uygulanması konusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda hizmet vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.