25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEŞİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim başkanlıkları: Merkezin birim başkanlıklarını,

b) Merkez (BT UygAr): Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin bütün fakültelerinin ilgili birimleri ile işbirliğini ve disiplinler üstü ve arası yürütülecek olan araştırma ve geliştirme çalışmaları için gereken altyapıyı ve ortamı sağlamak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütülmesi için diğer üniversiteler de dahil olmak üzere, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin başlıca faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne ve güvenliğine katkı sağlayacak siber güvenlik, haberleşme, bilgi, iletişim, uzaktan algılama, modelleme ve benzetim, malzeme, sosyal bilgi işlem, karmaşık kriz yönetimi ve benzeri konularda farklı disiplinlerden araştırma yapan bilim insanı ve uzmanları biraraya getirerek ilgili kurumların ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak.

b) İhtiyaç duyuldukça Üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri ve Merkezde yapılan araştırma çalışmalarının sonuçlarının denenmesi için prototip üretim olanakları sunmak ve prototip üretimine yönelik danışmanlık vermek ve böylece Üniversitenin İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteğiyle kurulacak yenilikçi ve girişimci firmaların sayılarını ve başarı yüzdelerini arttırmak.

c) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Birim başkanlıkları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezi oluşturan birimlerde konu ile ilgili çalışmalarıyla tanınan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün gizlilik dereceli projelerde çalışmak için gerekli güvenlik belgesi olmalıdır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezdeki birimlerde görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür gerektiğinde Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

(2) Müdür görevinden ayrılacağı hallerde Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı ve birim başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır.

Birim başkanlıkları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere birimler oluşturulabilir. Birimler, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Birim başkanları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin ilgili birimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Birim başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.