25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve bunların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre konuları ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak ve Üniversite akademik ve idari elemanlarının ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, toplumu çevre konusunda bilgilendirmek; Üniversitede, okullarda, kamuoyunda çevre bilincinin yaratılması faaliyetlerinde bulunmak,

b) Çevre ile ilgili her türlü dokümantasyonu sağlamak, bunlardan Üniversite kamuoyunun yararlanmasını gerçekleştirmek, Üniversite dışından gelen çevre ile ilgili yayın, duyuru, toplantı ve projeleri Üniversite birimlerine duyurmak, aynı şekilde Üniversitenin çevre faaliyetlerini diğer kurumlara duyurmak,

c) Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kamuoyunda çevre bilinci yaratılmasıyla ilgili olarak uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek,

ç) Üniversitenin farklı birimlerinde çevreyi iyileştirici, koruyucu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek, üniversiteler, birimler ve disiplinler arasında eşgüdüm sağlamak, diğer benzer yurt içi, yurt dışı araştırma ve akademik kuruluşlarla ortak çalışmaların yürütülmesini gerçekleştirmek,

d) Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanları ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve ilgili olanakları hazırlamak, Üniversitede çevre konularındaki mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime katkıda bulunmak,

e) Üniversite içerisinde, her düzeydeki çevre eğitiminin niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim-öğretimi destekleme, bu amaçla diğer üniversite ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür, yardımcılarına belirli yetki ve görevler verebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, bir müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile yedi öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az beş üyenin hazır bulunması durumunda, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.