22 Ekim 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29865

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ

İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (661/2009/AT)’NİN UYGULAMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2014/33)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2016/23)

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’in Ek-1’inde yer alan tablonun 8 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun 51 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tabloya;

a) 9 numaralı satırdan önce gelmek üzere aşağıda yer alan 8 numaralı satır,

b) 52 numaralı satırdan önce gelmek üzere aşağıda yer alan 51 numaralı satır,

c) “Ek-2 için açıklamalar” kısmına aşağıda yer alan (ç) dipnotu,

eklenmiştir.

“(ç) Ek-1’deki 8 numaralı satırda belirtilen uygulama alanı ile ilgili hususlar dışındaki uygulamalar (araç kategorileri) için.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2014

29115

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2015

29425