20 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29863

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, su deposunda suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi yapılır ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki “üç yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“f) Müdürlük ve Kurum elemanlarınca yapılacak denetim sırasında gerekli bilgi ve belgelerin verilmesinden ve denetime yardımcı olunmasından,”

“sorumlu olup yalnızca damacana dolumu yapılan tesisler hariç tesiste görevi dışında başka bir iş yapamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İçme-kullanma suyu depolarında otomatik klorlama cihazı uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile getirilen dezenfeksiyon zorunluluğuna, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren sekiz ay içinde mahalli idarece uyum sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin (a) bendinde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.