20 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29863

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu toplam koloni sayısı EK-1’de 1.3.3’te belirtilen koşullar altında belirlenir ve bu değerler rehber değerdir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “bir yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesindeki  “üç yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“sorumlu olup yalnızca damacana dolumu yapılan tesisler hariç tesiste görevi dışında başka bir iş yapamaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.