18 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29861

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU GELİŞİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite mensuplarının, üçüncü tarafların, özel ve kamu kesimi kurum ve kuruluşların hizmet içi, teknik ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında kalan tüm eğitim programlarını düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak personel belgelendirme hizmeti sunmak.

c) Danışmanlık hizmeti vermek; seminer, konferans, kongre, panel, sempozyum, çalıştay, alan araştırması ve sınav organizasyonları yapmak.

ç) Türkiye’nin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek ve nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek.

d) Eğitim-öğretim alanında geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

e) Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında teknik ve mesleki eğitim standartlarının belirlenmesi, yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması, akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetler yürütmek.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, bilimsel araştırma merkezleri, özel ve kamu kesimi kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında eğitim, belgelendirme ve mesleki faaliyetleri yürütmek.

g) Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonlarına bilirkişi görevlendirmek ve uzman görüşü desteği sağlamak.

ğ) Mütevelli Heyet, Rektör ve Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak.

h) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbirlikleri gerçekleştirmek.

ı) Kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilecek işbirliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışma ve görevlendirme usul ve esaslarını protokolle belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzman Üniversite öğretim elemanları veya konuyla ilgili tecrübesi olan ve lisansüstü eğitim almış Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir.

(2) Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları veya lisansüstü eğitim almış Üniversite personeli arasından bir kişiyi dört yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder.

(5) Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür.

(6) Müdür Yardımcısı, Merkezin etkin ve verimli olarak işletilmesi konusunda Müdüre karşı sorumludur.

(7) Müdür, gerekli gördüğü hâllerde Müdür Yardımcısının değiştirilmesini Rektöre teklif edebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

d) Merkezin, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari birimleriyle koordinasyonunu sağlamak,

e) Merkezin araştırma, uygulama, denetim, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin rol ve işlevleri ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak,

g) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak,

ğ) Merkezin idari, mali ve insan kaynağı ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek,

h) İhtiyaç hallerinde Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, belirlenecek alanlarda ilgili bilim adamı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

ı) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

i) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülmesini denetlemek.

(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını, yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini süre kısıtlaması olmaksızın vekil olarak bırakır.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları ve diğer üniversitelerden lisansüstü eğitim almış kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak gerekli hallerde ise olağanüstü toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunu gerekli hallerde her zaman toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda çekimser ve vekâleten oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Ardı ardına iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin kurul üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin mali planlamalarını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

d) 2547 sayılı Kanun hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdür tarafından belirlenecek en az beş üyeden oluşur.

 (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, yenileri belirlenir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile olağan, Müdür gerekli gördüğü takdirde ise olağanüstü toplanır.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin uzun vadeli planları ve yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek,

c) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

d) Merkezin faaliyetlerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği artırmaya yönelik olarak ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları ve uygulama birimlerinin görevleri, görev süreleri ve üyeleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin usuller şunlardır;

a) 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılacak görevlendirmeler,

b) Müdürün teklifi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak sözleşmeli personel.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda lisans ve lisansüstü öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

(3) Gerekli görüldüğü durumlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlardan personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için talep edilecek her türlü alet, araç, ekipman ve demirbaşlar, Rektörlük tarafından Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Gelir Kaynakları

MADDE 16 – (1) Merkezin gelir kaynakları şunlardır;

a) Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenekler,

b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uygulamalı projelerden elde edilen gelirler,

ç) Her türlü yardım ve bağışlardan sağlanacak gelirler,

d) Diğer gelirler.

Giderler

MADDE 17 – (1) Merkezin giderleri şunlardır;

a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b) Yönetim ve personel giderleri,

c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyetlerin giderleri.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi, Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Başkan bu yetkisini, Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere Rektöre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 10/2/2012 tarihli ve 28200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan düzenlemeye istinaden görevlendirilmiş Müdür ve diğer personel, yeni bir görevlendirme işlemine gerek kalmaksızın bu Yönetmelikte tanımlanan azami görev sürelerine riayet edilmek suretiyle mevcut görevlerine devam ederler.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.