18 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29861

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

b) Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü: Merkeze bağlı birimlerin hemşirelik hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu yöneticiyi,

c) İşletme Direktörü: Merkezin İşletme Direktörünü,

ç) Merkez (Hastane): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Mütevelli Heyet: Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Merkez Temsilcisi: Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen temsilciyi,

f) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

g) Rektör Yardımcısı: Tıp Fakültesi ve Merkezin bağlı olduğu Rektör Yardımcısını,

ğ) Tıbbi Direktör (Başhekim): Merkezi temsil eden ve Merkeze bağlı tıbbi birimlerin yönetimi ile tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

h) Tıp Fakültesi: Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesini,

ı) Senato: TOBB Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olan kurulu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tıbbi Direktör (Başhekim),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı veya Mütevelli Heyet Merkez Temsilcisi başkanlığında, Dekan, Tıbbi Direktör (Başhekim), İşletme Direktörü ve Üniversitede görevli bir öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerden; Tıbbi Direktör (Başhekim), İşletme Direktörü ve Üniversite öğretim üyesi Rektör tarafından üç yıl için Yönetim Kurulunda görevlendirilir. Görev süresi sona erenler tekrar görevlendirilebilir. Diğer üyelerden Rektör Yardımcısı ve Dekan görevleri devam ettiği sürece Yönetim Kurulunda yer alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Tıbbi Direktör (Başhekim); Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Tıbbi Direktör (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Tıbbi Direktörün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine, kalitesinin sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek, çalışma sonuçlarını takip etmek.

c) Sunulan tıbbi hizmetlerin alt yapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

ç) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesine önderlik etmek.

d) Başhekim yardımcısı ve Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü ataması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

e) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin çalışmalarını ve performansını takip etmek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin ve bakım ekibinin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

g) Tıp Fakültesi lisans ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin klinik eğitim ve uygulamalarına destek olmak, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanlıkları ile ortak programları koordine etmek.

ğ) Rektör tarafından verilen veya Yönetim Kurulunda kararlaştırılan diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Hastane ve hastaneye bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili üniteler, yürüttükleri hizmetler açısından bağlı bulundukları Tıbbi Direktör ve İşletme Direktörüne ve nihai olarak da Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

(2) Tıp Fakültesi bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alanlarına giren Merkez ünitelerinde sağlık hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunurlar.

(3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla kurul ya da birimler oluşturulabilir. Bunların görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2016

29805