17 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29860

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BETAM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Enerji teknolojileri alanlarında özellikle uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve teknolojiler geliştirmek.

b) Üniversitede enerji teknolojileri alanlarında çalışan öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek daha etkin çalışmalarını sağlamak; böylece ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürütmek.

c) Enerji teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar yetiştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Enerji teknolojileri alanlarında AR-GE faaliyetlerini yürütmek ve endüstriyel boyutta üretime bilimsel açıdan destek olmak.

d) Merkez bünyesinde yapılan çalışmalarla Türkiye’nin enerji teknolojileri alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek.

f) Üniversitenin ilgili bölümlerinde enerji teknolojileri alanlarında yapılan çalışmaları desteklemek ve disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak altyapı imkanı oluşturmak.

g) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji teknolojileri alanlarındaki AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji teknolojileri konusundaki AR-GE faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak.

b) Türkiye’de enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak ve sürdürülebilir enerji temininin sağlanması konusunda projeler yürütmek.

c) Yenilenebilir enerjiler konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Petrol, kömür, doğal gaz, odun ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.

d) Enerji konusunda dokümantasyon merkezi oluşturarak, ulusal ve uluslararası kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak.

e) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi, turizm, tarım, sağlık ve çevre sektörlerinin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek.

f) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

g) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

ğ) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji konusunda lisansüstü öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerine yardımcı olmak.

h) Enerji konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak, geliştirmek.

ı) Üniversitede ilgili bölümler arasında enerji konusunda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak.

i) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde enerji konusunda yapılan araştırmaları izlemek, bilgi edinmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalara destek sağlamak.

j) Bilecik çevresindeki yerel enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

k) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) BETAM Müdürü, Üniversitenin enerji teknolojileri alanında çalışan ve Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, enerji teknolojileri alanında çalışan Üniversitenin farklı akademik birim öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı katılır.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek, çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunda karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek.

e) Merkezde projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

g) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin enerji teknolojileri alanında çalışan farklı akademik birim öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından seçilecek beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün katılmadığı Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her eğitim-öğretim yarıyılında en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına bir eğitim-öğretim yılında iki kez üst üste veya aralıklı olarak toplam üç kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla bir süre ile Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin faaliyet planı ve programlarını incelemek, faaliyetlerle ilgili esasları görüşmek, önerilerde bulunmak.

c) Müdür tarafından hazırlanan yılsonu faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin amaçlarına uygun konularda kararlar almak, yapılacak AR-GE çalışmalarının yönlendirilmesinde önerilerde bulunmak.

d) Araştırmacıların çalışma alanları hususunda, yönlendirici ve teşvik edici kararlar almak.

e) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve destekleme şekillerini karara bağlamak.

f) Araştırmacı ve uygulayıcı personelin görevlendirme, araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalara ilişkin hususları karara bağlamak.

g)  Araştırmacılara yönelik Merkezin çalışma alanları hususunda yönlendirici ve teşvik edici kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ve üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla bir süre ile Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.

b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, teknik işler, proje ofisi, halkla ilişkiler gibi alanlarda sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimlerindeki personel Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.