17 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29860

YÖNETMELİK

Rekabet Kurumundan:

REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı ve öğrenim dalları itibarıyla oluşturulacak sınav grupları Başkan tarafından belirlenir.

(3) Giriş sınavı, Başkan tarafından uygun görülen tarihlerde sınav komisyonu tarafından yapılır veya yaptırılır.

(4) Giriş sınavı, sınav komisyonu kararı ile sınav gruplarına göre birlikte ya da ayrı ayrı yapılabilir.

(5) Giriş sınavının sekretarya işlemleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, puan türlerine göre KPSS taban puanları, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru usulü ve diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumun internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “matematik, istatistik” ibaresinden sonra gelmek üzere “,işletme bilgi yönetimi” ibaresi eklenmiş ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar Kurum internet sayfasında yer alan “Sınav Başvuru Formunu” eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Adaylar, KPSS sonuç belgesinin internet çıktısını da bu forma ekler.

(2) Giriş sınavına başvuru; elektronik olarak yapılabileceği gibi şahsen ya da posta yolu ile de yapılabilir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(3) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler, haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durum ayrıca çalıştıkları kurumlara bildirilir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.

(2) Atama yapılacak kadro sayısının sınav grupları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday, komisyon tarafından tutanakla belirlenir ve Kurum internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(4) Sınavın yer, tarih ve saati Kurum internet sayfasında ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur. Ayrıca, “Sınav Giriş Belgesi” sınava katılması uygun bulunan adayların başvuru formunda beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sınav gruplarına göre ikinci fıkrada belirtilen alan bilgisi konularının ağırlıkları sınav komisyonunca belirlenir. Toplam yazılı sınav puanı ağırlıklı ortalamaya göre hesaplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzmanlık tez konusunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları; hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden ayrı kalınan toplam üç ayı aşan süreler ile aylıksız izin süreleri hesaba katılmaksızın uzman yardımcısı olarak iki yıl fiili hizmetlerini tamamladıkları tarihten itibaren bir ay içinde tez konusunu belirler. Bu durumdaki uzman yardımcılarının listesi ayrıca Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili daire başkanlıklarına bildirilir. Uzman yardımcısının bağlı olduğu daire başkanı, tez konusu, tez danışmanı ve planından oluşan tez tekliflerini iki iş günü içinde, tez değerlendirme komisyonuna iletilmek üzere Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Tez değerlendirme komisyonu tez tekliflerini yedi iş günü içinde değerlendirerek Başkanın onayına sunar.

(2) Uzman yardımcısı, tez danışmanını kurum içinden veya dışından belirleyebilir. Tez danışmanının meslek personeli arasından belirlenmesi halinde meslekte yedi yılını tamamlamış olma şartı aranır. Kurum dışından belirlenecek tez danışmanının hazırlanacak tez konusu ile ilgili bilim dalında öğrenim görmüş veya uzmanlaşmış olması esastır. Tez danışmanı her dönemden ancak bir uzman yardımcısına danışmanlık yapabilir. Tez danışmanının kurum dışından belirlenmesi halinde bu görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı tez tekliflerine eklenir. Zorunlu hallerde uzman yardımcısının talebi, tez değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Başkanın onayı ile tez danışmanı değiştirilebilir. Tez değerlendirme komisyon üyeleri tez danışmanı olarak görev alamazlar.

(3) Başkanın yedi iş günü içerisinde vereceği onaydan sonra tez konusu, planı ve tez danışmanı belirlenmiş olur. Komisyon, tez değerlendirme kriterlerini tez konularının belirlenmesini müteakip üç iş günü içerisinde ilgili uzman yardımcılarına bildirir. Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıllık tez hazırlama süresi verilir.

(4) Bildirilen tez tekliflerinin tez değerlendirme komisyonunca uygun bulunmaması halinde, uygun bulunmama gerekçeleri ilgili uzman yardımcısına iki iş günü içerisinde bildirilir. Uzman yardımcısının gerekçeleri dikkate almak suretiyle hazırladığı yeni tez teklifi, birinci fıkraya uygun şekilde tekrar tez değerlendirme komisyonuna sunulur. Tez teklifinin ikinci kez uygun bulunmaması halinde tez konusu, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanının görüşü alınmak suretiyle tez değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Tez teklifinin kabul edilmemesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(5) Tez konusu, belirlendikten sonra üç ay içinde uzman yardımcısının talebi, tez değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(6) Uzman yardımcısının, belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez teklifini bildirmemesi halinde tez konusu, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanının görüşü alınmak suretiyle tez değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezleri başarılı bulunan uzman yardımcıları, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izin süreleri hariç, en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav tarihi Başkanlık tarafından belirlenerek sınavdan en az bir ay önce duyurulur.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu, Başkan tarafından 20 nci maddede belirtilen esaslara göre oluşturulur.

(3) Uzman yardımcısının görev ve yetki alanına ilişkin mevzuat ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadığının ölçülmesi amacıyla yapılan yeterlik sınavı aşağıda yer alan konulardan oluşur:

a) Rekabet hukukunun temel kavramları, 4054 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,

b) Rekabet Kurulu ve ilgili yargı kararları,

c) Rekabet hukuku alanındaki uluslararası uygulamalar ve gelişmeler,

ç) Yalnızca bilişim grubu uzman yardımcıları bakımından geçerli olmak üzere; Adli Bilişim, Yazılım ve Bilişim Sistemleri.

(4) Uzman yardımcısı gruplarına göre konuların ağırlığı yeterlik sınav komisyonu tarafından belirlenir.

(5) Bilişim grubu uzman yardımcılarının Bilgi Yönetimi Dairesi dışında diğer dairelerde görevlendirilmesi durumunda, tabi olacakları sınav konuları son bir yıl içerisinde çalıştıkları daireye göre belirlenir.

(6) Yazılı sınavda, komisyon üyelerinin her birinin yüz tam puan üzerinden verdiği notların aritmetik ortalaması alınarak sonuç belirlenir.

(7) Yeterlik sınavından en az yetmiş puan alan uzman yardımcıları başarılı sayılır.

(8) Komisyon tarafından tezi başarılı bulunduğu halde sınavda başarısız olan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti sebebiyle sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde kullanılmak üzere ikinci kez sınav hakkı verilir.

(9) Tebliğ edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve uzman yardımcısına bildirilir. İtirazlar hakkında verilen kararlar kesindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(10) Sınav hakkını kullanmayan veya ikinci sınavda da başarı gösteremeyenler ile yabancı dil şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2012

28370