16 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29859

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

S & Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/33)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2159 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.