16 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29859

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALİBRA INTERNATIONAL METROLOJİ LTD. ŞTİ.’NİN ÖLÇÜ ALETLERİ

YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/17)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit. 24 Blok No:10 Başakşehir/İSTANBUL), 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin EK-VIII Otomatik Tartı Aletleri (MI-006) ekinde yer alan Otomatik Kütle Belirleme Terazileri, Otomatik Kontrol Terazileri ve Otomatik Gravimetrik Dolum Terazileri ürünlerine ilişkin EK-II Modül F-Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı ile EK-X Malzeme Ölçerler (MI-008) ekinde yer alan Malzeme Uzunluk Ölçerlere ilişkin EK-II Modül F1-Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamlarında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 29/11/2013 tarihli ve 28836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2013/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.