16 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29859

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı (ABD)/Anasanat dalı (ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Fakültelerde, bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalı veya dalları bulunmayan enstitü anabilim dalları ile disiplinlerarası oluşturulan enstitü anabilim dallarında, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile en az üç üyeden oluşan kurulu,

e) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin bütün öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,

g) Enstitü: Kocaeli Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Graduate Management Admission Test,

i) GRE: Graduate Record Examination,

j) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinde kazanılması gereken bilgi, kavrama ve beceri düzeyini,

k) Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu: Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunu,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

o) Sürekli Eğitim Merkezi: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

p) Ulusal/Uluslararası hakemli dergi: İlgili anabilim/anasanat dalı için Üniversitelerarası Kurulun doçentlik başvurusu koşullarında belirtilen ulusal/uluslararası indeksler tarafından taranan dergiyi,

r) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından; tezli yüksek lisans programları için yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak,  tezsiz yüksek lisans programları için lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak, güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için, bir lisans diplomasına sahip olmak ve başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

(3) Sanatla ilgili yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Ancak disiplinlerarası programlarda ALES puanı aranabilir.

(4) Yüksek lisans programlarına müracaat için yabancı dil koşulu aranmaz. 

(5) Bilim dalı bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezi sınavlardan en az 80 puana sahip olması koşulu aranır.

(6) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(7) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim/anasanat dalı programı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adayların kabulünde başarı değerlendirmesi jüri tarafından aşağıdaki şekilde yapılır:

a) ALES veya GRE/GMAT puanının %50’si ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si hesaplanarak yapılan sıralamayla, ilan edilen kontenjanın dört katı sayıda aday, önceden duyurulan gün ve saatte yazılı sınava ve/veya mülakata alınır; sınav/mülakat 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir; 60’ın altında puan alan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, başvurduğu programın puan türünden ALES veya GRE/GMAT puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 60 olması gerekir.

c) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(9) Genel başarı puanı en az 60 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıralamada eşitlik olması halinde, ALES veya eşdeğer sınav puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(10) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarında, adayların sadece lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak genel başarı sıralaması yapılır ve kayıt hakkı kazananlar belirlenir.

(11) Sanatla ilgili programlarda, genel başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %50’sinin toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 60 olması gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Doktora programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından, yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra ilan edilir. ALES ve eşdeğer sınav puanının %50’si ile mezuniyet not ortalamasının %20’si hesaplanarak yapılan sıralamayla, ilan edilen kontenjanın dört katı sayıda aday, önceden duyurulan gün ve saatte yazılı sınava ve/veya mülakata alınır.

(2) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvuru formunda iki akademik referans adı belirtmeleri gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran bir adayın, başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan alması gerekir.

(4) Lisans diploması ile doktora programına başvuranların, başvurduğu programın ALES puan türünde en az 80 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan alması ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması gerekir.

(5) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(6) Bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir doktora programına başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezi sınavlardan en az 80 puana sahip olması koşulu aranır.

(7) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(8) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(9) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla, yazılı sınav ve/veya mülakata alınır;  sınav/mülakat, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir. 70’in altında puan alan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si ile;

1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının  %30’unun toplanmasıyla,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının  %30’unun toplanmasıyla

elde edilir.

c) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

ç) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(10) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES veya eşdeğer puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Sanatta yeterlik programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir. Başvuran adaylar içinden kontenjanın dört katı sayıda aday, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si ve mezuniyet puanının %20’si ile hesaplanan puana göre sınava/mülakata alınır.

(2) Sanatta yeterlik programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(3) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(4) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(5) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anasanat dalı programı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(6) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Başvuru koşullarını sağlayan ve mülakata çağrılan adaylardan, duyurulan gün ve saatlerde, girmek istedikleri anasanat dalında yeterliklerini gösterecek performans, sergi, uygulama ve benzeri bir çalışma yapmaları veya yazılı sınava girmeleri istenir. Bu çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya yeterlik puanı verilir.  70’in altında puan alan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Adaylardan, başvurdukları anasanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek, adaya bir etkinlik dosyası puanı verilir.

c) Adayın yeterlik puanının %50’si ve etkinlik dosyası puanının %50’sinin toplanmasıyla genel başarı puanı belirlenir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

ç) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anasanat dalı başkanlığına sunar. Anasanat dalı başkanı, jüri tutanağını, sınav/mülakat tarihini izleyen iş günü mesai bitimine kadar, enstitü müdürlüğüne iletir.

(7) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır.  Sıralamada eşitlik olması halinde, lisans veya tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Temel tıp bilimleri doktora programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından, yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları; anabilim dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir. Başvuran adaylar içinden kontenjanın dört katı sayıda aday, ALES ve eşdeğer sınav puanının %50’si ve mezuniyet puanının %20’si ile hesaplanan puana göre yazılı sınav ve/veya mülakata alınır.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için aranan şartlar şunlardır:

a) Tıp fakültesi mezunları için, lisans diplomasına ve TUS’dan en az 50 temel tıp puanına veya sayısal ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak,

b) Diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans diplomasına ve DUS’dan en az 50 puana veya sayısal ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak,

c) Yüksek lisanslarını tamamlamış olan diğer fakültelerden mezun adaylar için, sayısal ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak.

(3) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(4) Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(5) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(6) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla yazılı sınava/mülakata alınır. Sınav/mülakat, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir. 70’in altında puan alan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES ya da TUS/DUS puanının %50’si ile;

1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun,

3) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına ya da eczacılık ve fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların bitirme notunun %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat notunun %30’unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

c) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(7) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların kontenjan kadar sıralanmış listesi enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıralamada eşitlik olması halinde, ALES veya eşdeğer puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adaylar

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların ilanı

MADDE 10 – (1) Enstitüler, öğrenci alacakları programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru ve sınav tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan, her yarıyıl başında verilebilir.

(2) Öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, enstitünün web sayfasında ya da ulusal bir gazetede yayımlanabilir.

Öğretim üyesi yetiştirme

MADDE 11 – (1) Üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve bu kurumların teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK’ün kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri, bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilir. Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Başvurulan yüksek lisans veya doktora programı öncesindeki eğitim düzeyinde eksiklikleri belirlenmiş olan öğrencilere, bu eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, lisans dersleri veya başka bir lisans programından dersler aldırılabilir. Bu dersler, ilgili programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı puanları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır, yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez, bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan adayların enstitü ile ilişkileri kesilir.

(3) Bu madde kapsama giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hükümler dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanır ve akademik takvime göre ders kayıtları başlamadan önce ilgili enstitü yönetim kurulunda onaylanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup, belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere, katkı payı ödeyerek özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, ilan edilmiş takvim içinde ve kayıt süresi öncesinde, transkriptlerini ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Bir anabilim/anasanat dalındaki özel öğrenci sayısı, aynı dönemdeki kontenjanın %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilere, kayıt işlemleri tamamlandığında özel öğrenci belgesi verilir. Özel öğrencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve bu derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

(4) Özel öğrenci statüsünde başarılmış olan dersler, programa kayıt hakkı kazanıldığında intibak için değerlendirilebilir. Ancak bu yolla alınabilecek AKTS kredisi oranı, alınması gereken toplam AKTS ders kredisinin %40’ını geçemez. İntibak için puan olarak, özel öğrenci statüsünde iken elde edilen başarı notu kullanılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,5, doktora için en az 3,0 olması,

b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program yeterlilikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında uyumluluk ve giriş koşulları bakımından uygunluk olması,

gerekir.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulundan geçerek Senatoda onaylandıktan sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkriptlerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri, enstitü yönetim kurulunda incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulundan istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında başvuru koşulları sağlanması halinde, ilan edilen yatay geçiş kontenjanı dâhilinde geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilere ek süre verilmez.

Kayıt yaptırma ve kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulları sağlayan ve giriş sınavları sonunda, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak, enstitü müdürlüğünce ilan edilen asil listedeki adayların, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilanda belirtilen süre içinde getirerek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde, yedek listedeki adayların kayıtları yapılabilir. İlan edilen süre zarfında kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybeder.

(2) Öğrencilerin, her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde kayıt yenilemeleri ve işlemin danışmanlar tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde anabilim/anasanat dalı ve danışman onayı ile ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye göre belirlenir. Bir dersin AKTS kredisi, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.

(2) Her programda, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin yer aldığı bir eğitim-öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunca hazırlanarak enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.

(3) Öğretim planlarında zorunlu ve seçimlik dersler yer alabilir. Dersler, bir yarıyıllıktır ve öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir yarıyılda bir öğrenci, 30 AKTS kredisi ders alabilir. Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda 1/3 oranında artırılabilir.

(4) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tezli programlar için danışmanı olduğu öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi lisansüstü öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz. Dersin başarı durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından geçer (G) notu veya kalır (K) notu olarak sisteme girilir. Bu dersler, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

(5) Derslere devam zorunluluğu, teorik dersler için en az %70 ve diğer öğretim türleri için en az %80’dir.

(6) Bir dersin başarı puanı, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının değerlendirilmesiyle belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından iki hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait yarıyıl içi değerlendirme ağırlığı %30-%70 aralığında, uzaktan eğitim programları için en fazla %20, olmak üzere, yarıyıl içi çalışmalarının türü, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının başarı puanına katkısının hangi oranlarda olacağı, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(7) Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar programda gösterilen gün, yer ve saatte ve ders kataloğunda belirtildiği şekilde yapılır.  Sınavları, o dersi vermekle görevlendirilen öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesinin mazereti nedeniyle, sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(8) Bir dersin başarı puanı, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve onaylı çıktısı anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(9) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:

Puan                       Yarıyıl Ders Notu                        Katsayı

90-100                                AA                                   4,0

85-89                                  BA                                   3,5

80-84                                  BB                                   3,0

75-79                                  CB                                   2,5

65-74                                  CC                                   2,0

58-64                                  DC                                   1,5

50-57                                  DD                                   1,0

40-49                                  FD                                   0,5

39 ve aşağısı                       FF                                    0

                                            D                                      Devamsız

                                            E                                      Eksik

                                            G                                      Geçer

                                            K                                      Kalır

                                            N                                      Girmedi

                                            S                                      Süren Çalışma

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen harf notları aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır:

a) Doktora programlarında bir dersten BB veya üzeri, yüksek lisans programlarında ise CB veya üzeri harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten doktora programlarında CB, yüksek lisans programlarında ise CC harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir.

c) Koşullu başarılı derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, ders tamamlama süresi sonuna kadar genel not ortalamasının, doktorada en az 3,0, yüksek lisansta en az 2,5 olması gerekir.

ç) D harf notu, devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.

d) E harf notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen öğrencilere verilir.

e) G harf notu, kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarından ve kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan dersler için öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

f) K harf notu, kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

g) N harf notu, E harf notu verilmesine neden olan eksiklik dönem sonuna kadar giderilmezse, ilgili dönem sonunda öğrencilere verilir.

ğ) S harf notu, süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesini ifade eder; en geç yarıyıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.

(11) Sürekli Eğitim Merkezinde yürütülen enstitü onaylı, AKTS uyumlu ve içerikleri tanımlı sertifika eğitimi yoluyla alınmış dersler, ilgili anabilim dalının intibak çalışması ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile AKTS kredisi %40 oranını aşmayacak şekilde, yüksek lisans programlarındaki kuramsal AKTS kredi yükümlülüğünden düşülebilir.

Ölçme ve değerlendirme belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Ölçme-değerlendirme sınav sonuç listeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme sınav evrakları ise, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından iki yıl süre ile saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi iş günü içinde, bağlı olduğu enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürlüğü, maddi hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav evrakını ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim üyesine inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulan, sorumlu öğretim üyesinin dâhil olmadığı, ilgili alandan en az üç kişilik bir komisyonca, cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden inceleme yapılır. Not değişiklikleri, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı, öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı puanlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa, puan düzeltimi, enstitü yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu kararı öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

Not ortalaması

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda öğrenci işleri başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı programında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Genel not ortalamasında, tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu esas alınır. Öğrencinin aldığı ve başarısız olduğu dersin notu, bu dersi ya da bunun yerine aldığı bir başka dersi başardığında, öğrenci bilgi sisteminden çıkarılır ve ortalama hesabında dikkate alınmaz. Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları, geçer/kalır olarak değerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(4) Bütün notlar, öğrencinin not belgesine yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programı

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma veya uygulama yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez çalışmasına bir proje çalışması da eklenebilir. Öğrenci, tezli yüksek lisans programında ilk iki yarıyılın her birinde en az 20 AKTS ders yükünü başardıktan sonra üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.

(2) Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin alacağı derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, en çok ikisi lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrası ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır. Ayrıca, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(4) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına ve programın öğretim diline uygun olarak yazılır.

Süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin ön gördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu, en geç birinci yarıyılın sonunda her öğrenci için bir tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Danışmanlığa atanan öğretim üyesi, öğrencinin hazırlamış olduğu tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye bildirir ve atandıktan sonraki her dönem öğrenci ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde onaylar. Tez konusu değişiklikleri, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılabilir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir. Ücret ödenmeksizin Üniversite dışından, uygun nitelikleri taşıması koşuluyla, öğretim üyeleri ikinci danışman olarak atanabilir. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi dikkate alınarak bir başka öğretim üyesine devredilir. Bununla birlikte, danışmanın tez çalışmasında aktif olarak en az iki yarıyıl geçirmiş olması durumunda, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyelerinin danışmanlığı devam edebilir.

(3) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, ilgili enstitünün tez yazım esaslarına uygun biçimde tezini yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç asil ve birisi Üniversite içerisinden diğeri de başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Enstitü yönetim kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı, anabilim/anasanat dalına bildirildikten sonra, jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden erken olmamak koşuluyla,  en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce tespit edilerek ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(4) Tez sınavı, tezin sunulması ve soru-cevap bölümlerinden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(5) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez savunma sınavına girilebilmesi için, yüksek lisans eğitim sürecinde, hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale veya sunulmuş bir bildiri gerekir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri üyeleri önünde yeniden savunur. Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya ikinci savunma sonunda da başarısız bulunarak kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin bezle ciltlenmiş üç örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Bir ay içinde, birinci fıkrada belirtilen tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Yüksek lisans diploması, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı en az on ders ve bir dönem projesi çalışmasını içeren, toplam en az 90 AKTS’den oluşan bir programdır. Bir öğrenci, her bir yarıyılda, en çok 30 AKTS kredilik derse yazılabilir. Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda 1/3 oranında artırılabilir. Proje çalışması, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrası ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır.

(3) Öğrenci ders ile birlikte dönem projesi alabilir. Ancak, toplam en az 60 AKTS kredilik ders başarı ile tamamlanmadan dönem projesi sınavına girilemez. Öğrencinin, dönem projesinde en az bir yarıyıl geçirmesi gerekir.

(4) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, hafta içi birinci öğretimin bitimini takiben yapılan öğretimdir; gerekli hallerde dersler hafta sonuna da programlanabilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi veya uygun nitelikte doktoralı öğretim görevlisi, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Proje savunma jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri proje danışmanı olmak üzere üç asil, iki yedek üyeden oluşur. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, proje hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Projesi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Kredili dersleri tamamlamak, proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans projesinin ciltlenmiş üç kopyasını ve dijital ortama kaydedilmiş bir kopyasını, proje sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, proje danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden ve projesi şekil yönünden uygun bulunan tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Bir ay içinde, ikinci fıkrada belirtilen şekilde projesini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da projesini teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(5) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni bireşimlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetkinliği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi

gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için, uzmanlık alan dersi hariç, on dört ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.

(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans diploması ile doktoraya başlayanlar en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar en fazla dört ders alabilir.

(6) Doktora programının azami süresi içerisinde, tez teslimi öncesi pedagojik formasyon kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir.

(7) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak program şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(9) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına ve programın öğretim diline uygun olarak yazılır.

(10) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya Üniversitenin ön gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı

MADDE 32 – (1) Doktora tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyesinin, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen danışmanlıkla ilgili özel koşullara sahip ve daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans/tıpta uzmanlık tezi yönetmiş olması gerekir. Enstitü, her yarıyıl başında öğretim üyesi bazında dağılımını gösteren doktora kontenjanlarını her anabilim dalından ister. Doktora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı kurulu, öğrencinin ve doktora tez danışmanlığı isteyen öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda danışman önerilerini enstitü müdürlüğüne gönderir. Öğrenci talebini göz önünde bulunduran Anabilim dalı kurulu önerisi dikkate alınarak, tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrenci ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışman ve anabilim/anasanat dalı kurulunca, gerekçeleri belirtilerek, ücret ödenmeksizin, ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. İkinci danışman, doktora derecesine sahip olmak koşuluyla, başka yükseköğretim kurumlarında da görevli olabilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anabilim dalı kurulunun kararı dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Üniversiteden emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, en az üç tez izleme aşamasının başarıyla tamamlanmış olması durumunda, anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam edebilir veya bir başka öğretim üyesine devredilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları,  güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Doktora yeterlik komitesi, üç yılda bir yenilenir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, en az CB harf notunu alması gerekir.

(4) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla, anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de ilgili enstitüye bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda, tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ile yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler, toplam AKTS kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Öğrenci ilgili enstitü kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin dilekçesi üzerine, danışmanının görüşü, anabilim dalı kurulunun oluru ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sadece tez izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi dinleyicilere kapalı olarak, tez önerisi hakkında kararını verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmediği için başarısız sayılan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, bir kez daha yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde, tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme faaliyet raporu vermeyen veya başarısız bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlar. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme raporu sunulması gerekir. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(2) Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için, doktora eğitimi sürecinde, ilgili anabilim dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması gerekir.

(3) Doktora tez sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olamaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da oy kullanmaksızın jüride yer alabilir. Ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. 

(4) Enstitü yönetim kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim/anasanat dalına bildirildikten sonra, on beş günden erken olmamak koşuluyla, öğrenci, jüri üyelerine tezin teslim edildiği andan itibaren en geç bir ay içinde, ilan edilen yer, tarih ve saatte sınava alınır. Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar. Bu raporlar, öğrencinin tez savunma sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne sunulur. Sınavın tarihi ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Sınav süresi en az 60 dakika olup, sınav dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorar.

(5) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan öğretim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yapmakta olduğu birim yönetimine bildirilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans ile ilgili maddelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını da sağlayan öğrenci,  varsa sınav jürisinin önerdiği değişiklikleri de yaparak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte, tezin bezle ciltlenmiş en az üç örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınav tarihi olup, diplomaya hak kazanılan tarih ise doktoranın ilgili enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir. Doktora unvanı, Senato tarafından onaylanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını veya müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama gerçekleştirilmesini ve sanat disiplinleri konularında araştırma ve yorum yapılmasını amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

 (3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için, uzmanlık alan dersi hariç, on dört ders, uygulamalar ile iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.

(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans diploması ile doktoraya başlayanlar en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar en fazla dört ders alabilir.

(6) Sanatta yeterlik programının azami süresi içerisinde ve tez tesliminden önce pedagojik formasyon kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir.

(7) Sanatta yeterlik programı öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Sanatta yeterlik programları, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak program şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(9) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına ve programın öğretim diline uygun olarak yazılır.

(10) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya Üniversitenin ön gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyılı sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik çalışması danışmanlığı yapmak isteyen Üniversite öğretim üyesi, daha önce en az bir yüksek lisans tezini başarıyla sonuçlandırmış olmak koşuluyla, her yarıyılın başlamasından en az bir ay önce, tez ve yeterlik çalışması yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili yaptığı yayınlarının listesini ve altyapı imkânlarını belirten bir yazıyı anasanat dalı başkanlığına verir. Bu listeler, anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir ve enstitü müdürlüğüne gönderilir. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, çalışmak istediği sanatta yeterlik tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anasanat dalı başkanlıklarına bildirir. Anasanat dalı kurullarınca önerilen tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek; atamayı izleyen dönemden itibaren ders kayıtlarını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak; öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışman ve anasanat dalı kurulu, gerekçeleriyle ve ücret ödenmemek koşuluyla,  ikinci bir tez danışmanı da önerebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Üniversiteden emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen, öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, tez ve sanatta yeterlik çalışmasında en az üç başarılı izleme geçirilmesi durumunda anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam edebilir veya başka bir öğretim üyesi atanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ile tez ve yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

(2) Yeterlik sınavları, anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Sanatta yeterlik komitesi, üç yılda bir yenilenir.

(3) Yeterlik sınavı, yazılı/eser ve sözlü sınav olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı/eser sınavında başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin sanatta yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı/eser ve sözlü sınavların her birinden en az CB harf notunu alması gerekir. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla,  anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ile yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler, toplam AKTS kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Öğrenci ilgili enstitü kararı ile belirlenecek bu dersleri de başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin talebi, danışmanın ve anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde, bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışma önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisini, tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi önünde, sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sadece tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi hakkında kararını verir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme kararı için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anasanat dalı başkanlığınca, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmediği için başarısız sayılan veya tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda, yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez ve sanatta yeterlik çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme raporu vermeyen veya başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(5) Yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz. 

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlar. Öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez ve sanatta yeterlik izleme raporu sunulması gerekir. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(2) Sanatta yeterlik çalışması veya tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için, sanatta yeterlik eğitimi sürecinde, ilgili anasanat dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması veya tezi sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olamaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da oy kullanmaksızın jüride yer alabilir. Ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(4) Enstitü yönetim kurulunun tez ve sanatta yeterlik sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim dalına bildirildikten sonra, on beş günden erken olmamak koşuluyla, öğrenci, jüri üyelerine tez ve sanatta yeterlik çalışmasının teslim edildiği andan itibaren en geç bir ay içinde, ilan edilen yer, tarih ve saatte sınava alınır. Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez ve sanatta yeterlik çalışması hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar. Bu raporlar, öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne sunulur. Sınavın tarihi ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Sınav süresi en az 60 dakika olup, sınav dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorar.

(5) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tez ve sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan öğretim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yapmakta olduğu birim yönetimine bildirilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması veya tezi savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterliliğe kabul edilmiş olanlardan tezde ve sanatta yeterlilikte başarılı olamayanlara, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci, enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne sanatları anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve esas dersinin çalgı, şan, oyunculuk, dans gibi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı, jüriye sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezden başarısız olan öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasını/programını sunamaz. Sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenciye, gerekli düzeltmeleri yapmak üzere altı ay süre verilir. Bu sürenin sonunda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sanat çalışması, proje, resital, konser ve temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca, sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sanat çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans ile ilgili maddelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 45 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım kurallarına göre hazırlanmış sanatta yeterlik tezini/metnini tez sınavına giriş tarihinden itibaren, varsa jürinin önerdiği değişiklikleri de yaparak, bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte, tezin bezle ciltlenmiş en az üç örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınav tarihi olup, diplomaya hak kazanılan tarih ise sanatta yeterliğin ilgili enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir. Sanatta yeterlik unvanı, Senato tarafından onaylanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 46 – (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları katkı payları iade edilmez.

(2) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye geçiş nedeniyle ilişki kesme talebinde bulunan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

(3) Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 47 – (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim/anasanat dallarından almaları gereken dersler yerine, yurt dışında bulundukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin belirlenmesi, anabilim/anasanat dalı koordinatörünün önerisi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurt dışında başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci bu derslerin yerine kendi anabilim/anasanat dalında tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak sayıda derse kayıt yapar. Bu kapsamda, karşı üniversiteden gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 48 – (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci değişim programı uygulanır.

Mazeret, izin ve öğrenime ara verme

MADDE 49 – (1) Öğrencilere haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirmeleri ve belgelendirmeleri halinde, enstitü yönetim kurulunca en çok beş gün mazeret izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporunu, raporun bitiş tarihinden itibaren en geç beş gün içinde bir dilekçe ekinde enstitüye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazeretlerini belgelendirmeleri ve yazılı olarak başvurmaları koşuluyla, öğrencilere enstitü yönetim kurulu kararı ile aşağıda belirtilen, normal öğretim süresinden sayılmayan izinler verilebilir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar,

b) Aynı zamanda resmi bir kurumda çalışan öğrencilerden; eğitim, öğretim, araştırma, görevlendirme, hastalık, refakat ve benzeri nedenlerle yurt dışına çıkmak durumunda olanlara, en çok iki yarıyıla kadar,

c) Öğrenim süresi içinde askere gitmek isteyen öğrencilere, askerlik süresi kadar

izin verilebilir.

(4) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(5) Verilen izin süresi içinde, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilen geçerli talebi üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, verilen izni iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(6) Öğrenimine ara veren öğrencilerin; geçerli nedenleri ortadan kalktıktan sonra, on gün içinde duruma ilişkin belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

Notların eşdeğerliği

MADDE 50 – (1) Harf notu, rakamsal not gibi farklı başarı puanlarının dönüşümleri, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Birden fazla programa kayıt

MADDE 51 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Tıp ve diş hekimliğinde doktora denkliği

MADDE 52 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesinden kayıtlı öğrencilerden yüksek lisans ders aşamasındakilere altı, tez aşamasındakilere dört dönem; tezsiz yüksek lisans öğrencilerine üç dönem; doktora ders aşamasındakilere on iki, tez aşamasındakilere sekiz dönem süre verilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı veya mezun olanlar, doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.