15 Ekim 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29858

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA

TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, LPG tüplerinin dolumdan son kullanıcıya kadar takip edilmesinin sağlanması için gerekli usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya arz edilecek ve piyasada dolaşımda bulunan LPG tüplerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

c) Dağıtım: LPG’nin, tüplü olarak kullanıcılara ve bayilere satış faaliyetlerinin bütününü,

ç) Dolum tesisi: LPG tüplerinin doldurulduğu, boşaltıldığı ve depolandığı dağıtıcıya ait tesisi,

d) İzlenebilirlik: LPG tüplerinin dolumdan son kullanıcıya kadar takip edilmesini,

e) Karekod: Datamatrix tipinde iki boyutlu bir barkodu,

f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

g) LPG tüpü: 0,5 litreden 150 litreye kadar (150 litre dahil) su kapasitesine sahip, LPG' nin doldurulması, depolanması, taşınmasında kullanılan tüpleri,

ğ) Muayene, tamir ve bakım tesisi: Kurumdan lisans almak suretiyle LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini gerçekleştiren tesisi,

h) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,

ı) Takip sistemi: LPG tüplerinin, tüp üzerindeki zorunlu işaretlemelerle çelişmeyecek ve zorunlu işaretlemelerin görünmesini engellemeyecek biçimde karekod ile işaretlenmesi ve tüpün dolumdan son kullanıcıya erişimine kadarki süreçte ve tamir bakım ile hurdaya ayırma süreçlerinde izlenebilirliğini sağlayacak şekilde dağıtıcılar tarafından oluşturulan sistemi,

i) Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini ve ayrıca bayisi oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Takip Sistemi

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Dağıtıcılar, LPG tüplerinin izlenebilirliğini dolum aşamasından son kullanıcıya kadar sağlayacak karekodlu takip sistemini kurmak ve uygulamaktan sorumludur.

(2) Dağıtıcılar tarafından oluşturulacak takip sisteminin, LPG tüplerinin dolum tesisine ilk giriş aşamasından son kullanıcıya kadar olan sürecin tamamı ile tamir bakım ve hurdaya ayırma süreçlerinin izlenmesini sağlayacak nitelikte olması gerekir.

(3) Dağıtıcılar, kendilerine ait tesislerin, dolum, tamir ve bakım hizmeti aldıkları tesislerin, sözleşme imzaladıkları tüplü LPG bayilerinin kurulacak takip sistemine entegre olmasından sorumludur.

(4) Tüplü LPG bayileri, dağıtıcıları tarafından kurulan takip sisteminin bu Tebliğe uygun şekilde uygulanmasından ve sistemin kurulumu için gerekli altyapıyı sağlamaktan sorumludur.

(5) LPG tüplerinin takip sistemine dahil edilerek karekodla etiketlenmesi işlemi dolum, imalat veya tamir ve bakım tesislerinde yapılabilir.

(6) Dağıtıcılar tarafından oluşturulacak olan takip sisteminin, Kurum tarafından kurulacak merkezi sisteme eş zamanlı olarak veri akışını sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerekir.

(7) Takip sistemine dahil edilen LPG tüplerine ilişkin her türlü bilgi ve belgenin, talep edilmesi durumunda Bakanlık ve Kuruma ibraz edilmesi zorunludur.

Uygulama

MADDE 6 – (1) Dağıtıcılar, sahip olduğu tüm LPG tüplerini EK-1’de belirtilen karekod örneğine uygun olacak şekilde etiketleyerek kimliklendirir.

(2) Karekod etiketi, iki karekod içerecek şekilde LPG tüpü üzerinde yer alan zorunlu işaretlemelerin görünmesini engellemeyecek biçimde iliştirilir.

(3) Karekod etiketi üzerinde, on bir haneden oluşan benzersiz bir takip numarası bulunur.

(4) Etiket üzerinde yer alacak takip numarasının sağdan sekiz hanesi karekod seri numarasını, diğer haneler ise dağıtıcı firma kodunu ifade eder. Dağıtıcı firma kodları, firmanın Kuruma başvurusu sonrasında Kurum tarafından tahsis edilir.

(5) Dağıtıcı firmalar tarafından kurulacak olan takip sisteminin sunucularında LPG tüpüne ait aşağıda belirtilen asgari kimlik bilgileri bulunur:

a) Tüpün mülkiyet sahibi olan dağıtıcı firmanın ismi.

b) Tüpü imal eden firmanın tescilli markası.

c) Tüpün imalat tarihi.

ç) Tüpün seri numarası.

d) Tüpün su kapasitesi.

e) Son periyodik muayene tarihi.

f) 1/7/2005 tarihinden sonra imal edilen tüpler için onaylanmış kuruluş numarası.

(6) LPG tüplerinin kullanım döngüsünün takip edilmesi amacıyla aşağıda yer alan operasyonel bilgilerin sunucularda tüp tekrar dolumdan çıkıncaya kadar saklanması zorunludur:

a) Tüpün dolum tesisine geliş tarihi.

b) Dolum tesisinin adı ve unvanı.

c) Dolum tesisinde yapılan işlem ve tarihi.

ç) Tüpün dolum tesisinden çıkış tarihi.

d) Tüpün tüplü LPG bayiine giriş ve çıkış tarihi.

e) Tüplü LPG bayiinin adı ve unvanı.

f) Tüpün son kullanıcıya teslim tarihi.

g) Tüpün teslim edildiği son kullanıcının kimlik bilgileri.

ğ) Tüpün tüplü LPG bayiine dönüş tarihi.

h) Tüpün tamir ve bakımının yapılması durumunda tamir ve bakım tesisinin adı ve unvanı, tüpün tamir ve bakım tesisine giriş ve çıkış tarihleri ile tamir ve bakım tesisinde yapılan işlemler.

(7) Dolum tesisi sınırları içerisinde kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüplerinin bulundurulması yasaktır.

(8) LPG tüpü üzerindeki karekod etiketi sökülemez, tahrif veya taklit edilemez, usulüne uygun olmadan kullanılamaz. Tahrif veya taklit edildiği, usulüne uygun olmadan etiketlendiği tespit edilen LPG tüpleri yeniden etiketlenerek sisteme dahil edilmediği sürece bu tüplerin dolumu, satışı yapılmaz.

(9) Daha önce sisteme dahil edilmemiş ve üzerinde karekod etiketi bulunmayan LPG tüplerinin dolumu ve satışı yapılmaz. Bu tüplerin dolumunun yapılabilmesi için kimliklendirilerek sisteme dahil edilmesi zorunludur.

(10) Takip sisteminde yer alan bilgiler, üretim esnasında uygulanan soğuk damgalama işaretlerinin yerine geçmez. LPG tüpü üzerinde bulunan soğuk damgalı bilgiler ile takip sisteminde yer alan bilgilerin birbirleriyle örtüşmediği durumlarda tüp üzerindeki zorunlu işaretlemeler dikkate alınır.

(11) LPG tüpü üzerinde bulunan soğuk damgalı bilgilerin sisteme doğru bir şekilde işlenmesinden dağıtıcı sorumludur.

(12) Karekod etiketlerinin okunabilirliği kaybolduğunda, dağıtıcı firmalar etiketlerin yenileriyle değiştirilmesinden sorumludur.

(13) Karekod etiketlerinin, taşıma, depolama ve kullanım için öngörülebilir şartlar altında dayanıklılığını muhafaza edecek şekilde olması ve etiket için kullanılan yöntemlerin LPG tüpünün malzemesiyle uyumlu olması gerekir.

(14) LPG tüpü son kullanıcıya teslim edilirken teslim edilen tüp üzerindeki karekod okutulur ve teslim edilen tüp bilgisi ile son kullanıcının T.C. Kimlik Numarası veya kredi kartı numarası ile adı soyadı, tüplü LPG bayii tarafından takip sistemine aktarılır.

(15) Tüplü LPG bayileri, LPG tüplerinin dağıtıcılar tarafından bölgesel ve demografik özellikler de gözetilerek belirlenecek sürelerde son kullanıcıdan kendilerine dönmemesi durumunda, tüplerin takip sistemi dışında kalmasını engellemek üzere kullanıcıyı uyarır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ile;

a) Dağıtıcılar için getirilen yükümlülüklere uymayanlara, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun,

b) Tüplü LPG bayileri için getirilen yükümlülüklere uymayanlara, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun,

ilgili hükümleri uyarınca öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

Takip sisteminin devreye alınması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtıcılar bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç on sekiz ay içerisinde takip sistemini kurar, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmaz, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütür.

 

Eki için tıklayınız.