14 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29857

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz okulunda açılacak dersler için ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri akademik takvimde belirtilir.”

“(5) Yaz okulunda, normal öğretim ve ikinci öğretim dersleri hafta içi günlerde saat 20.30’a kadar yapılabilir.

(6) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler ait oldukları yarıyılda açılmadan, yaz okulu programına aktarılarak açılamaz. İki yarıyıl süreli dersler yaz okulunda açılamaz. Hazırlık programlarında yaz okulu açılabilmesi için Senato kararı gerekir. Hazırlık programlarında açılacak yaz okulu esasları Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulu süresi beş haftadır. Hazırlık programlarında bu süre yedi haftaya kadar çıkarılabilir. Bu sürelere ders kayıt ve sınav süreleri dâhil değildir. Yaz okulu takvimi, Senato tarafından akademik takvimle belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%60” ibaresi “%50”, ikinci fıkrasında yer alan “%60’tan” ibaresi “%50’den” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2015

29362