14 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29857

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Kırklareli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurulan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kırklareli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın sorunları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel inceleme, araştırma, toplantı yapmak, konferans ve panel gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, eğitim çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmeti sunmak, projeler geliştirmek, mevcut kadın sorunlarına çözüm önerileri sunmak ve bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; 5 inci maddedeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve akademik birimlerde kadın çalışmaları akademik alanının gelişmesini sağlamak amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak.

b) Bilim, ekonomi, hukuk, siyaset, sanayi, kitle iletişim, sanat, medya, sağlık, sosyal yaşam, aile, iş yaşamı bağlamında kadınların toplumsal konumu ile ilgili sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara duyarlılığı arttırmak.

c) Kadın sorunlarına ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak, desteklemek, bu araştırmalarda, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

ç) Kadın çalışmaları yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

d) Kadın çalışmaları alanında yapılan gelişme ve yayınların izlenmesi amacıyla bir kitaplık oluşturmak. Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

e) Kadın sorunlarıyla ilgili yerel kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla veri sağlamak, bu kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak.

f) Kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde ve kent yaşamında güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

g) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından Rektör tarafından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek.

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak.

d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, incelemek ve onaylamak.

c) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve kuruluşları belirlemek.

ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiden oluşur. Danışma Kurulu, iki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık ve değerlendirme yapmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun olarak, Üniversite içerisinde ilgili akademik birimlerde görev yapan öğretim üyelerinin, Müdür ve müdür yardımcıları ile birim temsilcilerinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkeze bağlı birimler oluşturulur. Bu birimlerin görevi; belirli bir yönde yürütülen bir amacı, bir eğilimi yansıtan araştırmalar yapmaktır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.