14 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29857

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu” ibaresi “4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans almak isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi ile birlikte, lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.  Lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken belge ve bilgiler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurum kararı ile re’sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından re’sen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvurusu kapsamında sunulan belgelerin iade edilerek tadil talebinin reddedileceği hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez.

Lisans tadilleri, Kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. LPG Dağıtıcı Lisanslarında taşıma bilgilerine ilişkin tadil başvuruları ile LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı,  LPG Tüpü İmalatı, LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadil başvuruları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer tüm tadiller Kurulca sonuçlandırılır.

Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde bu süre Kurum tarafından belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.

Dağıtıcısının unvanı tadil edilen LPG Otogaz Bayilerinin lisanslarında kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi re’sen tadil edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının sona erdirilmesi Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.