12 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29855

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez/Ahi Evran TTO: Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Ahi Evran TTO’nun amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmektir. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Ahi Evran TTO, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki beş hizmet kapsamında faaliyetlerde bulunur:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim: Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, teknoloji, üniversite sanayi işbirliği gibi konularda bilgi sahibi kılınması.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler: Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunulması.

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri: Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesinin, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına Üniversiteden çözümler üretilmesinin sağlanması.

ç) Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama: Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesi.

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri: Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin her yıla ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman ve öğretim görevlilerinden Müdürün önereceği dört kişi arasından Rektörün görevlendirdiği iki üye, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

 (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıl içinde faaliyet plan, programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

b) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

c) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli görevlendirmeler, Müdürün önerisi üzerine veya 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.