10 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29853

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesine, bu bireylerin bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarına, eğitim ortamları ile yaşadıkları topluma tam katılımlarına destek sunmayı amaçlayan disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlayarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.

b) Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ve ailelerine destek hizmetleri götürmek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam eden öğretmen adaylarına, diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, özel eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için özel eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve bunları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin tanılanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek.

b) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin tanılanmasını sağlamak amacıyla ölçek geliştirme çalışmaları yürütmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kullanılan ölçme araçlarını kültürümüze uyarlamak.

c) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yaparak, özel gereksinimi olan bireylerin akademik, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen eğitim ortamları ve eğitim programları hazırlamak. Oluşturulacak eğitim programlarına göre özel eğitime gereksinim duyan bireyler için bireysel ve grup özel eğitim hizmeti sağlamak.

ç) Özel gereksinimi olan bireylerin gelişimini destekleyici eğitim, araştırma ve uygulama laboratuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçla kurulan resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmek.

d) Özel gereksinimi olan bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak Türkiye geneline yaymak.

e) Özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak.

f) Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmelerini hedefleyen eğitim ve rehberlik hizmetleri düzenleyerek, özel gereksinimi olan çocukların aile ve yakınlarına destek hizmeti sağlamak, çocuklarının gelişimini destekleyecek bilgi, tutum ve davranış kazanmalarını sağlamak.

g) Özel gereksinimi olan bireylerden kaynaştırma programlarına devam eden bireyin ailesine sosyal, psikolojik, bilgi ve benzeri, öğretmenlerine özel eğitim hakkında bilgi, öğretimsel düzenleme ve benzeri destek hizmeti sağlamak.

ğ) Sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kursları düzenleyerek, özel gereksinimi olan çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini desteklemek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan bilimsel toplantılara katılmak.

ı) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı alanlardaki yetersizliği nedeniyle özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları teşvik etmek.

i) Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki ilgili fakülte ve diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve mevcut araştırma ve projelere katkı sağlamak.

j) Özel eğitim alanı ile ilgili amaçları doğrultusunda özgün ve çeviri yayın yapmak. Bilimsel çalışmalarda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı özel eğitim alanında çalışan öğretmenler için çalıştaylar (workshoplar), eğitim programları ve seminerler düzenlemek.

k) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri sonucunda mesleki geçişleri ve istihdamlarına yönelik etkinlikler düzenlemek ve bireyin işe uyum sürecinde personel eğitimlerine yönelik psikolojik danışmanlığı hizmetlerini vermek.

l) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bilgiler elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmak.

m) Rektörlük tarafından talep edilen özel eğitim alanı ile ilgili çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, bir Müdür Yardımcısı ile özel eğitim alanında çalışmaları olan bir üye ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.