6 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29849 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 23/09/2016

Karar No  : 2016/26

Konu         : Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Maliye Bakanlığının 22/09/2016 tarihli ve 7879 sayılı yazısı dikkate alınarak; “Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019)”ın kabulüne, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre karar verilmiştir.

 

Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019)