6 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29849

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2015 tarihli ve 29467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanını,

b) Bölüm: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,

c) CAE: Cambridge English Advanced Exam Uluslararası Sınavını,

ç) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasını,

d) Dış Sınav: Öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olmak için girdikleri Ulusal ve Uluslararası Sınavları,

e) FCE: First Certificate in English Uluslararası Sınavını,

f) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) Öğretim Elemanı: Yabancı Diller Bölümü kadrosunda bulunan veya Yabancı Diller Bölümünde görevlendirme usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını,

h) PTE (Academic): Pearson Test of English Uluslararası Sınavını,

ı) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,

j) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Uluslararası Sınavını,

k) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet Based Test Uluslararası Sınavını,

l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

m) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

n) Yabancı Diller Bölümü Akademik Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulmuş öğretim elemanlarını,

o) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin öğrencilerin her akademik yılbaşında ve güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan hazırlık sınıfından muaf olma sınavını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,

p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını karşılamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında Bölüm tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler. Bu sınavda, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 80/100 ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik yılın başında Bölümün düzenlediği Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 80/100 ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar. Bu sınava yeni eğitim-öğretim yılında kaydını yaptırmış ve bir önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında ve yaz öğretiminde başarısız olmuş öğrenciler alınır. Yeterlilik sınavı sonucunda alınan başarı durumu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu aşağıdaki tabloya göre uygulanır.

 

     DIŞ SINAVLAR EŞDEĞERLİK TABLOSU

FAKÜLTE / 
BÖLÜM

İKÜ 
English Proficiency Exam

YDS/ÜDS/

KPDS

TOEFL

(Paper-Based)

TOEFL IBT

CAE

FCE


PTE
(Academic)

İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı Öğrencileri

80

75

570

 

90

 

B

80

 

 

62

Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  
İşletme Karma Bölümü, İngilizce Mimarlık Programı Öğrencileri

60

55

510

66

C

60

44

 

“(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, TOEFL PAPER BASED, CAE, FCE ve benzeri ) yeni kayıt yaptırdıkları güz yarıyılı başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden teslim etmekle yükümlüdürler.”

“(8) Hazırlık programının sonunda, yabancı dil yeterlilik notu, Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İşletme Karma Bölümü, İngilizce Mimarlık Programı için 60 ve üzeri ve İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 80 ve üzeri olan öğrencilere bitirdikleri seviyeyi gösteren dil sertifikası düzenlenir. Yeterlilik notu eğitim-öğretim yılı içerisindeki değerlendirme araçları olan ara sınav, başarı sınavı, sunum, ödev, proje ve benzeri çalışmalar ile hazırlık programı sonu yeterlilik sınavının toplamından oluşur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2015

29467