6 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29849

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Fakülte Dekanını,

b) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,

c) Dönem: Bir yıllık eğitim süresini,

ç) Eğitim Komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,

d) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) İntibak Komisyonu: Öğrenci intibak komisyonunu,

ğ) Rektör: Üniversite Rektörünü,

h) Senato: Üniversite Senatosunu,

ı) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul, Kayıt, Öğrencilik Statüsü ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve öğrencilik statüsü

MADDE 5 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe ilan edilen günlerde kayıt yapılır. Fakülteye, sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Zamanında başvurmayan ya da gerekli belgeleri ve varsa harç işlemlerini tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Belgelerinde tahrifat olanların veya başka bir yükseköğretim kurumunda üniversiteden çıkarılma cezası almış olanların kayıtları, kesin kayıt yapılmış olsa bile iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında öğrencinin bir önceki dönemdeki başarı durumuna göre bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden kaydı yapılır. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her öğretim yılının başında kaydını yenilemesi ve varsa harcını zamanında yatırması gerekir. Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için 31/5/2015 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş esasları şunlardır:

a) Fakülteye eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Kurulu kararı ile yapılır. Adayların yatay geçiş başvurularını Senato tarafından ilan edilen tarihe kadar yaptırmaları gerekir.

b) Fakülteye yatay geçiş için, kontenjanların Rektörlükçe ilan edilmiş olması, adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava girdikleri yıl aldıkları puanlarının, aynı yıl Fakülte için belirlenmiş olan taban puanından düşük olmaması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Yatay geçiş için başvuran adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

c) Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı oldukları kurullar dışındaki kültür dersleri, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliği, eğitim komisyonunca uygun bulunduğu ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde ders intibakı yapılır ve muafiyetleri kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu belgeleriyle birlikte kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir.

ç) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönem başarılmadıkça bir sonraki dönem, ilk üç dönem başarılmadıkça Dönem IV’de yer alan hiçbir staj, Dönem IV’deki tüm stajlar başarılmadıkça Dönem V’deki hiçbir staj, Dönem V’deki tüm stajlar başarılmadıkça Dönem VI’daki stajlar alınamaz. Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği sınıftan önceki dönemlere ait eksik ders, ders kurulu ve/veya stajları bulunması durumunda İntibak Komisyonunun uygun gördüğü takvim dâhilinde bunları tamamlamasını takiben kabul edildiği sınıfa devam eder.

d) Yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin intibakları bu esaslar dâhilinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilir ve öğrencinin muaf tutulması gereken dersler belirlenir.

e) Yurt dışından yatay geçişle öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Başlama Tarihi, Süresi, Düzenlenmesi ve Şekli

Eğitim ve öğretimin başlama tarihi

MADDE 8 – (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı en az otuz iki haftayı kapsar ve iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyılın bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim yapılan VI’ncı dönemde ara tatil yapılmaz. Yılsonu, mazeret ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim ve öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Acil durumlar dışındaki değişiklik ve düzenlemeler, Senatonun onayını takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim süresine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tıp doktorluğu eğitim ve öğrenim süresi altı dönemdir. Birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bunlar;

1) I ve II’nci dönemler temel tıp bilimleri ön lisans devresini,

2) III, IV ve V’inci dönemler klinik bilimleri ve yüksek lisans devresini,

3) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresini kapsar.

b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez. Öğrenci kültür derslerini başarıyla tamamlamadan IV’üncü döneme geçemez.

c) Eğitim ve öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla öğrenime devam edebilmesi için, uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu

MADDE 10 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen eğitim komisyonu tarafından düzenlenir.

(2) Eğitim komisyonu, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı, Dekan tarafından görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Dönem koordinatörü, dekan tarafından her dönem için fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordinatörü; dersleri, programları ve sınavları düzenler, uygulamada eşgüdümü sağlar.

(4) Dönem koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörlerine yardımcı olan öğretim üyeleridir. Dönem koordinatörünün önerisi ile dekan tarafından görevlendirilir.

(5) Eğitim komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar. Anabilim dalı başkanları ile eşgüdüm içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Yönetim Kuruluna sunar. Her ders yılı başında ders kurulu başkanlarını belirler. Eğitim Komisyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi de eğitim komisyonu toplantılarına katılır. Eğitim komisyonu fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve koordinatörlükleri ile eşgüdüm halinde çalışır.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi, I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulları, IV, V ve VI’ncı dönemlerde staj esasına göre yapılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür.

(2) Ayrıca öğrencilerin iletişim ve klinik becerilerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla içeriği her yıl Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan hekimliğe hazırlık programı ve seçmeli ders programları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeretler, İzinler ve İlişik Kesme

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur. Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu ve seçmeli stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, küçük grup çalışması, saha ve klinik çalışmaları gibi hususları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) I, II ve III’üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) I, II ve III’üncü dönemlerde bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler, ders kurulları dönem sonu sınavına alınmazlar ve F1 notu alırlar. Bu öğrencilere 16 ncı madde hükümleri uygulanır.

ç) Uygulamalı çalışmalarda ve stajlarda devamsızlık %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına, ders kurulu veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın o ders kurulunun pratik çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o ders kurulu veya stajın sonundaki pratik ve/veya teorik sınavlara alınmazlar ve sıfır (0) almış olarak değerlendirilirler.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için F4 notu alırlar.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden, alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Tatil dönemi gibi bunun mümkün olmadığı hallerde herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alınmış olan raporların hastanemiz ilgili anabilim dalı onayının ardından Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde özürlü olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir,

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç iki gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz,

ç) Öğrencilerin mazeretleri hakkında Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

İzinler

MADDE 14 – (1) Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere belgeleyecekleri önemli nedenler veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanaklar doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusunun, akademik yıl başlamadan en az on beş gün önce yapılması gerekir.

b) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya sınavlardan mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI’ncı dönem öğrencileri devam etmedikleri süreyi anabilim dalınca belirlenen zamanlarda tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin bu süreyi tamamlamamaları halinde stajlarını tekrarlamaları gerekir. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

İlişik kesme

MADDE 15 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı alınarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, derece, not ve katsayılar

MADDE 16 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınav notları şunlardır:

Puan

Başarı Notu

Katsayı

 

90 – 100

AA

4,00

Mükemmel

85 – 89

BA

3,50

Pekiyi

80 – 84

BB

3,00

İyi

75 – 79

CB

2,50

Yeterli

65 – 74

CC

2,00

Geçer

  0 – 64

FF

0,00

Başarısız

 

G

 

Geçer (zorunlu ve tıp dışı dersler)

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1, mazeretsiz, devamsız anlamındadır. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III’üncü dönemlerde F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır. IV, V ve VI’ncı dönemlerde stajı tekrar eder.

2) F2, devamlı anlamındadır. Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur. Puanı sıfır (0)’dır. I, II ve III’üncü dönemlerde dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. IV ve V’inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına girebilir.

3) F3, sınav değerlendirme sonucu 0-64 arası puan alıp, başarısız olan öğrenciye verilen nottur.

4) F4, mazeretli, devamsız anlamındadır. I, II ve III’üncü dönemler için mazeretli devamsız öğrenciler için 17 nci madde hükümleri uygulanır. IV ve V’inci dönemlerde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler staj sonu sınavına alınmazlar, stajı tekrarlamaları gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

I, II ve III’üncü Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III’üncü dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 17 – (1) I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu: I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler, ders kurulları şeklinde verilir. Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörünün önerisi ile eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

b) Kültür dersleri: Öğrencilerin ders kurulları dışında almak zorunda olduğu yabancı dil, Türk dili ve edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, temel bilgi teknolojileri zorunlu derslerini ve seçmeli dersleri ifade eder.

c) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç yedi gün içinde ilan edilir.

ç) Ders kurulları dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi sekiz gün sonra yapılan ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınava ders kurulları dönem sonu sınavı denir. Sınav, ölçme-değerlendirme komisyonunun desteğiyle ders kurulu başkanları tarafından hazırlanır. Sınav, öğrencinin yıl içinde edindiği bilgileri birleştirme, problem çözmede kullanma becerilerini ölçecek biçimde hazırlanır. Bu amaçlara uygun sınav yöntemleri ve kapsam geçerliliğini sağlayacak sayıda sorudan oluşur. Sınavın amaçları, kapsamı, yöntemi, soru biçimleri, soru sayısı, sınav süresi eğitim komisyonu tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla ilan edilir.

d) Ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı: Ders kurulları dönem sonu sınavı ve ders kurulları not ortalamasıyla başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde ders kurulları dönem sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar. Ders kurulları dönem sonu sınavından itibaren en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Mazeret sınavı dönem koordinatörlüğü tarafından belirlenen yeni sorularla hazırlanır. Sınav biçimi son ders kurulu bitiminde ilan edilir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır. Bu öğrenciler katılmadıkları pratik dersleri telafi etmek zorundadır.

f) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, öğrenci başına düşen teorik derslerin toplam süresi dikkate alınarak, ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Pratik derslerin toplam notu ve derslere göre dağılımı, hekimliğe hazırlık programı içinde yer alan toplumsal duyarlılık ve öğrenci araştırmaları programı (TODUP) ile probleme dayalı öğrenim (PDÖ) oturumları ve benzeri diğer eğitim uygulamalarının değerlendirme yöntemi ve not ağırlığı eğitim komisyonunun önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılarak sene başında ilan edilir. Bir ders kurulu sınavında her dersin ve pratik sınavın kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.

g) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Ders kurulları ortalama notu hesaplanırken, hekimliğe hazırlık programı için yapılan sınav ve değerlendirmelerin nasıl hesaplanacağı eğitim komisyonu tarafından kararlaştırılarak eğitim dönemi başında ilan edilir.

ğ) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütünleme sınav sonuçları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

h) Ders kurulları dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile ders kurulları dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, ders kurulları dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, ders kurulları dönem sonu sınavından en az 50 alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

ı) Dönem sonu başarı notu: Ders kurullarını başarı ile tamamlayan öğrenciler için dönem sonu başarı notu, ders kurulları notlarına kültür dersleri notları eklenerek hesaplanır.

i) Yıl tekrarı: 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan bir üst sınıfa geçme kriterlerini karşılayamayan ve/veya ders kurulları dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(2) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 65 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla olan dönem I, II ve III öğrencileri, ders kurulları dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden ders kurulları dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

IV ve V’inci Dönemlere İlişkin Esaslar

IV ve V’inci dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 18 – (1) IV ve V’inci dönemlerde klinik dersler staj grupları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda seçmeli staj uygulaması yapılabilir.

Staj sınavı

MADDE 19 – (1) IV ve V’inci dönemlerde staj sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen ve dönem ders programı kitapçıklarında belirtilmiş olan yöntemlerle yapılır. Sınavlar; hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygulamalı, sözlü ve/veya yazılı olarak yapılabilir. Sınavlar, anabilim dalında ders veren öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir.

(2) Staj sınavında 65 ve yukarı puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışmaları, tutum ve davranışları da göz önüne alınabilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 20 – (1) IV ve V’inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olmayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitiminden en az beş gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınavlarında başarılı olmayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlar. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır. Staj tekrarları nedeniyle uygulanacak harçlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) IV ve V’inci dönemlerde, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, sürelere göre, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin girmek istedikleri sınavdan en az bir hafta önce öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler aynı günde en fazla iki sınava girebilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf programına yerleştirilebilirler.

(3) Öğrencinin stajlardaki devamsızlık durumu ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda Eğitim Komisyonu Başkanlığına bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler, başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(4) IV ve V’inci dönemlerde mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir nedenle de olsa devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, staj sonu sınavına alınmazlar ve stajı tekrarlamaları gerekir.

Staj notu

MADDE 21 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur. Stajlardaki başarı notu 100 üzerinden 65 ve üzeridir. Staj notları, ilgili anabilim dalı tarafından yazılı olarak dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir. Dekanlık tarafından ilan edilir. Staj bütünleme sınavı notları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

Dönem notu

MADDE 22 – (1) IV ve V’inci dönemde staj sonu ve bütünleme sınavında alınan geçer notların ortalamasıdır. Başarılı olan öğrencilerin dönem notlarının saptanması için, staj notlarının ortalamaları 16 ncı maddede gösterildiği şekilde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VI’ncı Dönem Devresi Eğitim Esasları

VI’ncı dönem devresi eğitim esasları

MADDE 23 – (1) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresindeki eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

a) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama karnesi verilir.

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zorundadır.

ç) VI’ncı dönemde sınav yoktur. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu, öğrenci işleri bürosu aracılığıyla dönem koordinatörlüğüne iletilir.

d) İntörnlük dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli dilim Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında da yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini programın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) İntörnlük döneminde başarılı olmak için, öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Bir dilimin %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler, o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli dilimlerde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam süre ile devam ederler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 24 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Temel tıp bilimleri birinci ve ikinci yılı, ön lisans kademesini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

b) Klinik bilimleri yüksek lisans diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bilimleri yüksek lisans kademesini toplam olarak en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara klinik bilimleri yüksek lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde kayıt sırasında aldıkları diplomayı Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

c) Tıp doktoru diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 25 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınav tarihleri, 8 inci maddede yer alan haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilemez.

b) Sınavlar; yazılı, test veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olmak üzere teorik; yazılı ve/veya sözlü olmak üzere pratik olarak yapılır.

c) Sınav yöntemi, kapsamı, not dağılımı, öğrenciden beklenen sınav başarısı ders kurulu ve staj başında yazılı ve sözlü olarak ilan edilir.

ç) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci F2 notu alır.

d) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye F3 notu verilir, ayrıca disipline ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü, koordinatör yardımcısı, ders kurulu veya staj başkanının oluşturduğu bir kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

Onur öğrenciliği

MADDE 27 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış olma koşulu ile yıl sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe onur öğrencisi olarak ilan edilirler.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 28 – (1) Öğrenci danışmanlığına ilişkin esaslar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 8/7/2012 tarihli ve 28347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.