5 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29848

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, ASTS sonuçlarına göre birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birim kurul kararıyla her yarıyıl en az iki ara sınav, konulara göre belirlenecek sayıda da kısa süreli sınavlar yapılır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Hazırlık sınıfı yılsonu genel sınavı öncesindeki genel başarı notunun belirlenmesinde, birinci yarıyılda yapılan sınavların katkısı %45, ikinci yarıyılda yapılan sınavların katkısı %55’tir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2016

29783