5 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29848

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MAKİNALARI

İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK
HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “gemi makinaları işletme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve deniz ulaştırma işletme” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “serbest gemi makinaları işletme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve deniz ulaştırma işletme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “serbest gemi makinaları işletme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve serbest deniz ulaştırma işletme” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) DUİM: Deniz ulaştırma işletme mühendislik öğrenimini tamamlamış, Odaya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Oda tüzük ve yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış deniz ulaştırma işletme mühendislerini,

h) SDUİM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun hükümlerine göre serbest mühendislik müşavirlik hizmetlerini ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar dışındaki kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu Odaya onaylatmış serbest deniz ulaştırma işletme mühendislerini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar  eklenmiştir.

“(2) Deniz ulaştırma işletme mühendisliği uzmanlık alanları şunlardır:

a) Gemi, deniz aracı ve açık deniz platformlarının işletilmesi ve yönetimi, liman, marina, yat limanı ve benzeri kıyı tesislerinin ve denizcilik işletmelerinin yönetimi; kıyı tesisleri deniz alanları ile seyir can ve mal emniyeti, seyir mühendisliği kapsamındaki deniz araçlarının suyolları, kanalları, geçitlerinin rotalarının planlanması.

b) Deniz trafik mühendisliği kapsamında deniz trafiğinin düzenlenmesi ve yönetimi, gemiadamlarının sağlığı ve iş güvenliği, deniz sigortaları, yük ile yük donanımları ile ilgili işlemler ve lojistik hizmetleri.

c) Tehlikeli yük taşımacılığı, gemi filo yönetimi.

ç) Gemi kiralama, alım/satım ve aracılık hizmetleri acentelik hizmetleri ve acente müdürlüğü.

d) Deniz ticaret hukuku konuları.

e) Her türlü deniz ve yük sigortaları ile kulüp sigorta işlemleri.

(3) Deniz ulaştırma işletme mühendisliği serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri şunlardır:

a) DUİM uzmanlık alanında etüt, araştırma, fizibilite, öneri projesi, avan projesi, uygulama projesi ve mühendislik hizmetleri.

b) DUİM uzmanlık alanında proje uygulamalarının garanti ve kalite şartnamelerini hazırlamak ve denetlenmek.

c) DUİM uzmanlık alanındaki ihale evrakları ve keşif-şartname düzenleme hizmetleri.

ç) Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak mesleki kontrol hizmetleri, uygulama sorumluluğu, tecrübe seyri ve seyir jurnallerini düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak; deniz kirliliği, denizde can ve mal güvenliği-emniyeti ile ilgili, yangın ve denizde oluşabilecek diğer olağanüstü durumları içeren projeler/uygulamalar yapmak ve denetlemek.

e) Görevi ile ilgili olarak her tip ve tonajdaki gemilerde zabitlik ve kaptanlık görevini yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak teknik ve bilimsel şartnameleri hazırlamak, uygulamak ve denetlemek.

g) Deniz turizm işletmelerinde, müşavir, idareci ve yönetici olarak hizmet vermek.

ğ) Denizcilik işletmelerinde, yetkilendirilmiş kişi, operasyon ve filo yöneticisi, güverte enspektörü ile personel ve insan kaynakları yöneticisi olarak hizmet vermek.

h) Kıyı tesisi işletmelerinde, müşavir, idareci ve yönetici olarak hizmet vermek.

ı) Gemi/deniz aracı ve kıyı tesisi ticari ve teknik yönetimi ile ilgili işletme prosedürlerini hazırlamak ve denetlemek.

i) Deniz trafik mühendisliği kapsamında, seyir emniyetinin sağlanması amacıyla seyir yardımcılarını tasarlamak, planlamak, kontrol etmek ve yönetmek.

j) Seyir mühendisliği kapsamında, bir limanda, kıyı tesisinde, suyolunda veya bir deniz sahasında, gemi ve deniz araçları için manevra alanlarını tasarlamak ve planlanmak, seyir emniyeti ve deniz güvenliği konularında bilirkişilik yapmak, köprüüstü simülatörü modelleme projeleri yapmak, kılavuz kaptanlık, kıdemli kılavuz kaptanlık, baş kılavuz kaptanlık ve deniz trafik operatörü/baş operatörü olarak seyir yardımı hizmeti vermek, teknik-seyir ve manevra hizmetlerini (kılavuzluk, deniz trafik operatörlüğü römorkörcülük, palamarcılık ve benzeri) tasarlamak, planlanmak ve yönetmek.

k) Gemi ve deniz aracı yedekleme ve çekme işlemlerini tasarlamak, planlanmak, yönetmek ve bunlarla ilgili survey hizmeti vermek.

l) Gemi ve yük ile ilgili deniz sigorta işlemleri ve diğer konularda, deniz gözetim uzmanı olarak hizmeti vermek.

m) Yakıt surveyliği ile ilgili hizmet vermek.

n) Kulüp ve tekne/makine sigortaları konularında hizmet vermek.

o) Deniz ticareti ile ilgili konularda, deniz kazaları ve deniz olayları ile ilgili bilirkişi hizmeti vermek.

ö) Gemi, kıyı tesisi, açık deniz tesisi, ilgili birimlerde ve kara tesislerinde iş güvenliği uzmanı olarak hizmet vermek.

p) Gemi ve su araçlarında, gazdan arındırma uzmanı olarak hizmet vermek.

r) Denizcilik işletmelerinde, kıyı tesislerinde, gemi ve açık deniz platformlarında güvenlik konusunda risk analizi yapmak, güvenlik planlarını hazırlanmak, onaylanmak, gemi, liman ve şirket güvenlik yetkilisi olarak hizmet vermek.

s) IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yük taşımacılığı ile ilgili müşavirlik, eğitim hizmeti vermek, tehlikeli yük taşımacılığı uzmanı vasfı ile hizmet vermek.

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada sayılan hizmetlere ilişkin, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı diğer odaların kendi mevzuatlarında yer alan görev alanları ile ilgili yetki ve sorumlulukları saklıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SGMİM’nin” ibaresi “SGMİM/SDUİM’in” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “SGMİM’ler”  ibaresinden sonra gelmek üzere “ve SDUİM’ler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şirketlerde SGMİM’in ve SDUİM’in  hisse sahibi olma koşulu

MADDE 9 – (1) Birden fazla SGMİM veya SDUİM’ler bir araya gelerek, SMMH yapmak üzere şirket kurabilirler.

(2) SMMB’nin TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarına üye mühendis ve mimarlar tarafından kurulması hâlinde, gemi makinaları işletme mühendisi/deniz ulaştırma işletme mühendisi ya da gemi makina işletme mühendislerinin/deniz ulaştırma işletme mühendislerinin ortaklık hissesi; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu meslek oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz. Bu durumda TMMOB üyesi ortaklar için ilgili odadan alınan üyelik belgesi de istenir.

(3) Kurulan SMMB’nin anonim şirket olması hâlinde; hisselerin nama yazılı olması ve ana sözleşmede hisselerin sadece SGMİM/SDUİM’e devredilebileceğine ilişkin hükmün bulunması zorunludur.

(4) SMMH yapmak üzere tescil belgesi almış olan SGMİM/SDUİM veya SMMB’ler bir araya gelerek özel ihtisas nedeni ile güç birliği gerektiren alanlarda faaliyet göstermek amacıyla da şirket kurabilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “GMİM’nin” ibaresi “GMİM/DUİM’in” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “GMİM” ibaresinden sonra gelmek üzere “/DUİM” ibaresi eklenmiş, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “SGMİM’nin” ibaresi “SGMİM/SDUİM’in” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “GMİM” ibaresinden sonra gelmek üzere “/DUİM” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “SGMİM” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve SDUİM”; (g) bendinde yer alan “SGMİM” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile SDUİM”, “GMİM” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve DUİM” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2006

26324