4 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29847

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6500                                                                                               Karar Tarihi: 29/09/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 tarihli toplantısında,

2017 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- a) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (h) bendi ve 10 uncu maddesinin (A) fıkrasının (e) bendi uyarınca 2017 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin iletim tarifesinin %0,5 (binde beş)’i oranında belirlenmiştir.

b) İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır ve takip eden ayın 25’ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılır.

Madde 2- Bu Karar 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.