4 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29847

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına daha önce öğrenim gördüğü süreler de katılır. Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı, kredileri, notları ve geçiş yaptıkları diploma programındaki hangi derslere karşılık geleceği fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenir, öğrencinin transkriptine işlenir ve not ortalamasına eklenir. SÜ bünyesinde yer alan fakülteler ve diploma programları arası yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin, daha önceki diploma programında aldığı dersler, kredileri ve notları ile birlikte yeni diploma programında geçerli olur.”

“(7) Öğrencinin mevcut üniversitesine kayıt olduğu yıldaki ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda aldığı yerleştirme puanı, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda; öğrenci, yatay geçiş için başvuru yapabilir. Temel Geliştirme Yılında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, İngilizce muafiyetini sağlayamaması durumunda, Temel Geliştirme Yılına kayıt olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “mezunu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/1/2016

29607

2-

13/7/2016

29769