2 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29845

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ

(2014/32/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MSG: 2016/15)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) (Adresi: Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA), 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin EK-III’ünde yer alan Su Sayaçları (MI-001), EK-IV’ünde yer alan Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları (MI-002), EK-V’inde yer alan Aktif Elektrik Enerji Sayaçları (MI-003) konusunda; EK-II’sinde yer alan Modül B: AB Tip İncelemesi, Modül D: İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı, Modül F: Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı ile Modül H1: Tam Kalite Güvencesini ve Tasarım İncelemesini Esas Alan Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamlarında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2014/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.