30 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29843

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2010-12)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2016-11)

MADDE 1 – 16/8/2010 tarihli ve 27674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-12) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.