30 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29843

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TTO MÜHENDİSLİK BELGELENDİRME

DENEY HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN ULUSAL TEKNİK

ONAY KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2016-10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Eti Mahallesi Birecik Sokak No:1/61 Çankaya/ ANKARA adresinde yerleşik TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketi (TTO)’nin 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ulusal teknik onay kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin duyuruyu yapmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, TTO’nun teknik onay yayımlama faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) TTO, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında ulusal teknik onay kuruluşu olarak, Ek 1’de belirtilen yapı malzemesi ürün alanları için Ek 2’deki kapsamlarda ulusal teknik onay yayımı yapar.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız