28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   26/09/2016

Karar No    :   2016/51

Konu           :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarihli ve 3374 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü mahallesi, 5050 ada 4, 1768 ada 82, 83 ve 6243 ada 2 ile Varlık mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 no.lu parsellere ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne dair 21.08.2013 tarihli ve 2013/143 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay 6. Dairesinin 2014/01 Esas sayılı dosyasında açılan davada 2015/5154 sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Akköprü mahallesi, 5050 ada 4, 1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 ve 6243 ada 2 ile Varlık mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 no.lu parsellere yönelik “Ticaret Alanı (Emsal:2.20; TAKS:0.60; Yençok:Serbest), Park Alanı ve Yol”  kararlarını getiren 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız