28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN OTOMATİK OLMAYAN TARTI

ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/31/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MSG: 2016/16)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) (Adresi: Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ ANKARA), 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin EK-II’sinde yer alan Modül B: AB tip incelemesi ile Modül D: Üretim sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk beyanı yöntemleri kapsamlarında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 13/11/2011 tarihli ve 28111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standartları Enstitüsünün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT-eski 90/384/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2011/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.